Jaskyňa Benšová a Motýlia jaskyňa

Petr Hipman 1972

V tejto stati podávam strunný popis dvoch jaskýň, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Liptovského Jána v Jánskej doline v oblasti Krakovej hole. Obidve lokality boli preskúmané v rámci činnosti oblastnej skupiny SSS č.14 Zvolen. Ide o jaskyňu Benšová, ktoráv bola známa už dlhšiu dobu a,Motýliu jaskyňu, ktorá bola prvýkrát preskúmaná a spracovaná členmi našej skupiny.
Jaskyňa Benšová

(viac…)

0 komentárov

NOVÉ POZNATKY Z VÝSKUMU PODZEMNÉHO HYDROLOGICKÉHO SYSTÉMU V JÁNSKEJ DOLINE V NÍZKYCH TATRÁCH

Peter Holúbek r. 2000

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Liptovký Mikuláš
Jánska dolina na severnej strane Nízkych Tatier je dobre známa svojimi krasovými javmi. Na jej území je k 1.10.1999 evidovaných 169 jaskýň a priepastí. Existuje tu sústava ponorov alochtónnych vôd, podzemných autochtónnych tokov a vyvieračiek, ktoré navzájom súvisia a vytvárajú rozsiahly podzemný hydrologický systém naviazaný na jaskynné priestory.
NÁČRT PRÚDENIA ALOCHTÓNNYCH PODZEMNÝCH VÔD V JÁNSKEJ DOLINE

(viac…)

0 komentárov

Prieskum krasového územia Konský grúň v Jánskej doline

8.8.2010 sme sa v dvojici vydali na prieskum krasového územia južne od kóty 1140 Konský grún v južnej casti Jánskej doliny.
Z geomorfologického hladiska ide o trojicu krasových ostrovov tektonicky izolovaných v nekrasovom prostredí, vystupujúcich prerezávajúc napriec hreben Konského grúna krasové územia v Jánskej doline i východnejšie položenom Cervenom jarku. Kedže sú odseparované od samotného krasového územia Jánskej doliny, ktorá je stredobodom pozornosti viacerých skupín speleológov, nebol im v minulosti venovaný dostatok pozornosti.
(viac…)

0 komentárov

Niektoré poznatky o modelačnej činnosti mrazu v krasových územiach Západných Karpát

Modelácia krasových území v klima-tických podmienkach Západných Karpát je zložitý proces, na ktorom sa podieľajú via-ceré faktory pôsobiace na masívy krasovatejúcich hornín spolu s procesmi krasovej modelácie. V minulosti som poukázal na neobyčajný význam gravitačných deformácií krasových masívov (P. Mitter 1980, 1985], v predloženom príspevku mie-nim upozorniť na význam kryogénnej mo-delácie našich krasových území.

(viac…)

0 komentárov

Nové jaskyne v doline Šuštiačka, Nízke Tatry

Dňa 11.7.2010 sme sa vybrali zamerať tri nové jaskyne v doline Šuštiačka v Jánskej doline. Všetky sa nachádzajú na severne exponovanom svahu, priamo nad vodopádom v Šuštiačke.

Jaskynka nad vodopádom v Šuštiačke
n. v. cca  950 m n. m., dl. 9,6 m
Drobná kaverna sa nachádza výškovo 50 m nad vodopádom v Šuštiačke, v ľavom svahu doliny. Krátky fragment v minulosti zrejme rozsiahejšej chodby, pravdepodobne fluviokrasového pôvodu. Chodba profilu 1 x 0,5 m vybiehajúca na východ od m. b. 1 je zakončená hlinitým sedimentom, cez ktorý prenikajú korene stromov. Južný výbežok jaskyne má charakter plytkého nízkeho portálika zaneseného sutinou. Jaskyňa má len dokumentačnú hodnotu. (viac…)

0 komentárov

Znovuobjevení Bielej jaskyne

Přečo si dal do tej jaskyne rebrík? Aneb není nad dokumentaci historie objevů.

V posledních dnech roku 2009 jsme podnikli speleologickou výpravu na východní břeh řeky Moravy ve složení Petra Holubcová, Jaroslav Šanda (ZO 6-28) a Petr Nováček (ZO 6-12 , Nicolaus). V nablýskané zbroji jsme se těšili na pokračování v pracech na našich obvyklých pracovištích v Nové Stanišovské jaskyni. Pavol Procházka nás však v Liptovskom Jáne pobavil zprávou, že právě zažili nejvydatnější tání za mnoho posledních let a že voda v minulých dnech tryskala i z doposud neznámých vývěrů.

(viac…)

0 komentárov

Terénny prieskum doliny Hlbokô

Terénny prieskum doliny Hlbokô

Účastníci: Michal Danko, Tomáš Grygar, Pavel Procházka, Lukáš Vlček

Zameriavanie jaskýň v oblasti Jaskyňa zlomísk (Jožova jaskyňa) až dolina Hlbokô – Jaskyňa Mirka

Sonda pri Jožovej.
1 m dlhá vykopaná  sonda S od Jožovej jaskyne (cez dolinku).

Jaskynka s jedličkou
Asi 40 m od predošlej, 20 m povyše. 3 m dlhá jaskynka s perspektívou pokračovania. Podlhovastý otvor 2 x 0,3 m orientovaný na SV.
(viac…)

0 komentárov

Záplavy v Liptovskom Jáne

Na Vianoce 25. 12. 2009 prudké oteplenie s dažďom spôsobilo enormné zvýšenie vodných stavov v Jánskej doline a následne aj Štiavnece v Liptovskom Jáne, kde bol vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Voda sa preliala aj cez výrazný Ponor pod Starou Poľanou, ktorý vznikol koncom mája v roku 2006 a od tých čias bolo do 25. 12. povrchové riečisko Štiavnice od tohto ponoru po vyvieračku Hlbokô suché. Členovia SK Nicolaus (J. Vajs, P. Procházka, M. Danko a P. Holúbek) prešli celú Jánsku dolinu a pozerali ponory a vyvieračky. Povrchovým tokom Štiavnice pri Stanišovskej jaskyni išlo odhadom 5-6 tisíc litrov za sekundu, z Hlbokého išlo odhadom 3 tisíc litrov kalnej vody.

(viac…)

0 komentárov

Terénny prieskum doliny Škopovo

Jaskyňa nad Jožovou
5 m dlhá jaskyňa asi 100 m SZ a 25 m povyše od Jožovej jaskyne (za dolinkou). Za vchodom s rozmermi 3,5 x 0,5 m pokračuje kolmo do masívu jedna nízka ale široká chodba na dne zanesená hlinou a kamením. Jaskyňa bez prievanu, no s perspektívou napojenia sa na jaskyňu zlomísk.

Jaskyňa pod hrebeňom v Škopove
4 m dlhá jaskyňa sa nachádza nad Jaskyňou zlomísk, pod hrebeňom Škopova v mieste zalomenia doliny na JZ. Tvorí ju jedna priamočiara chodba končiaca zasutením. Pohyb vzduchu sme v nej nezistili.

(viac…)

0 komentárov