Terénny prieskum doliny Hlbokô

Terénny prieskum doliny Hlbokô

Účastníci: Michal Danko, Tomáš Grygar, Pavel Procházka, Lukáš Vlček

Zameriavanie jaskýň v oblasti Jaskyňa zlomísk (Jožova jaskyňa) až dolina Hlbokô – Jaskyňa Mirka

Sonda pri Jožovej.
1 m dlhá vykopaná  sonda S od Jožovej jaskyne (cez dolinku).

Jaskynka s jedličkou
Asi 40 m od predošlej, 20 m povyše. 3 m dlhá jaskynka s perspektívou pokračovania. Podlhovastý otvor 2 x 0,3 m orientovaný na SV.

Jaskyňa Mirka (1)

15 m dlhá (polyg. ťah 1 – 2: 9,75 m) rúrovitá inaktívna fluviokrasová jaskyňa ústi do skalnej steny v centrálnej časti amfiteátra vo výške asi 2,5 m nad jeho pätou otvorom veľkosti 4 x 1,8 m. Horizontálna či mierne stúpajúca chodba sa hlbšie do masívu zväčšuje a končí v profile 3 x 2,8 m úplne zanesenom sedimentami. Ide o jemné nivné sedimenty pravdepodobne sifonálnej časti rozsiahleho jaskynného systému z masívu Zadných (Krakova hoľa) – Starý hrad alebo jeho severovýchodnejšia analógia. Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške, súvisiacej s horizontom Kaňon – Marcelova žumpa v Starom hrade. V dôsledku vodného skapu pri m.b. 2 došlo k odnosu sedimentov z jaskyne a vytvoreniu kolmej steny tvorenej navrstvenými jemnými siltami a ílmi. Nad nimi sa vytvorili hrubé akumulácie bieleho mäkkého sintra. Jaskyňa si zachováva aj v zime výraznú plusovú teplotu a zimuje v nej niekoľko netopierov a troglofilného hmyzu. Ide o najzaujímavejšiu jaskyňu oblasti s perspektívou významných postupov po realizácii sondážnych prác.

Jaskyňa Mirka 2

Nachádza sa 25m JZ od predošlej. Tvorí ju šikmo klesajúca 8 m dlhá chodba prisypaná sutinou, prechádzajúce skrz skalné bralo. Na povrch ústi dvomi vchodmi. Väčší, 2 x 1,2 m, je orientovaný na JZ, menší, 0,7 x 0,3 m, ústi do skalného amfiteátra s jaskyňou Mirka a je orientovaný na SV. Jaskyňa je založená na priečnej tektonickej poruche prechádzajúcej bralom v smere 62 stupňov. Jaskyňa je bez perspektívy ďalšieho pokračovania.

Jaskyňa Mirka 3

9 m dlhá jaskyňa nachádzajúca sa v ľavej časti skalného amfiteátra s Jaskyňou Mirka, je najvyššie položenou jaskyňou v amfiteátri, asi 10 m nad Jaskyňou Mirka. Tvorí ju jedna priamočiara chodba, smerom do masívu vykliňujúca. Otvor 3,5 x 1,7 m je orientovaný na SZ. Jaskyňa je bez perspektívy ďalšieho pokračovania.

Jaskyňa Mirka 4

9 m dlhá jaskyňa nachádzajúca sa v ľavej časti skalného amfiteátra ústi na povrch malým, len 0,4 x 0,4 m veľkým otvorom orientovaným na SV. Za ním pokračuje do rozpukaného masívu menšia sienka, ktorá slúži ako brloh zveri. Jaskyňa je bez perspektívy ďalšieho pokračovania.

Jaskyňa Mirka 5

8 m dlhá portálovitá  jaskyňa nachádzajúca sa v brale asi 10 m nad Jaskyňou Mirka. Otvor jaskyne má rozmery 5 x 2,5 m, chodba sa smerom do masívu podstatne znižuje a zužuje na 2,5 x 1 m, až sa zníži do neprielezna. Chodba vyzerá ako stará výtoková chodba jaskynného systému.

Jaskyňa Mirka 6

Najvzdialenejšia od ostatných jaskýň. V sústave nevysokých skalných brál. 8,5 m dlhá horizontálna jaskyňa vzniknutá na subvertikálnej poruche smerujúcej do masívu v smere 160stupňov. Za vchodom s rozmermi 2 x 1,8 m pokračuje jediná priamočiara horizontálna chodba, ktorá sa po 8,5 metroch končí zasutením. Jaskyňa je bez perspektívy významnejšieho pokračovania.