Jaskyňa Benšová a Motýlia jaskyňa

Petr Hipman 1972

V tejto stati podávam strunný popis dvoch jaskýň, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Liptovského Jána v Jánskej doline v oblasti Krakovej hole. Obidve lokality boli preskúmané v rámci činnosti oblastnej skupiny SSS č.14 Zvolen. Ide o jaskyňu Benšová, ktoráv bola známa už dlhšiu dobu a,Motýliu jaskyňu, ktorá bola prvýkrát preskúmaná a spracovaná členmi našej skupiny.
Jaskyňa Benšová

Nachádza sa v oblasti Krakovej holena SZ pod hrebeňom Na Predných. Nadmorská výška vchodu jaskyne je 1.370 m.n.m.
Dvojitý vchod dq jaskyne je vysoký len 1 m a nachádza sa pod malou skalou, ale pre neprehľadný terén sa ťažko hľadá. Celá jaskyňa je v podstate dvakrát zalomená chodba, ktorá sleduje zhruba smer V, len v zalomenej časti smer J. Výška chodby je 2 m, miestami až 6 m. Šírka je 1 3 m a má vodorovný alebo mierne klesajúci charakter. Len u vchodu je prudko klesajúce dno po suťovom kuželi. Okrem toho približne v polovine dĺžky jaskyne je treba prekonať 4 m vysoký ^ával. Na konci jaskyne dno chodby opäť stúpa po suťovom kuželi k závalu a pokračuje pravdepodobne ažvna povrch. Jaskyňa prechádza naprieč hrebeňom a podľa predbežného merania je koncový bod jaskyne asi 20 m pod povrchom. Celková dĺžka jaskyqe je 82 m. Chodby jaskyne su vytvorené na medzivrstevných Škarách po smere vrstovníc a je založená v prevážnej miere na poruche smeru Z V.
Po korozívnom pôsobení atmosferických vôd došlo k  ďalšiemu rozširovaniu chodieb eroziou neznámeho vodného toku, podobne ako v jaskyniach Starý hrad a Záskočie. O existencii vodného toku svedčia aj sedimenty u stropu vo výške 2 3 m nad dnešným dnom. Jaskyňa Benšová bola známa pravdepodobne už dlhšiu dobu medzi lesníkmi a na blízkom salaši na Predných. Jaskyňu uvádza A.Droppa v , Krásach Slovenska roč.1971/č. 6, str.263 v súpise jaskýň Jánskej doliny tiež pod názvom Benšová a St.Šrol v Slovenskom krase roč.III str.156 pod názvom jaskyňa Na Prednom.Potreba spracovania tejto jaskyne vyvstala pri revízii v archíve MSK.
Motýlia jaskyňa
Táto jaskyňa sa nachádza taktiež v oblasti Krakovej hole južnej strane skalného hrebeňa, ktorá z koty Kopa smeruje na V. Nadmorská výška vchodu je 1.151 m.n.m. Napriek tomu, že jaskyňa má } vchody veľmi ťažko sa hľadá, lebo všetkyjbu skryté v skalnej stene južnej expozície. Výška jednotlivých vchodov je 0,5 1. m a šírka 0,62 m. Všetky tri vstupné otvory sa však spoja 5m od vchodu a odtiaľ pokračuje už len jedna chodba, ktorá pokračuje asi 8 m vodorovne a odtiaľ pomerne prudko klesá až k hlinitému ukončeniu jaskyne. Výška chodieb je preziteľná, miestami dosahuje výšky až 7 m. ,Šírka chodby je 60 cm až 2,5 m. Celková dĺžka jaskyne je 42 m
Jaskyňa je pravdepodobne korozívneho pôvodu. Pri rýchlo postupujucej denudácii sa zachovala len Časť jaskyne. Jaskyňu objavil dna 24.7.1971 pri povrchovom prieskume člen našej skupiny I.Stefanovský.