Nové jaskyne v doline Šuštiačka, Nízke Tatry

Dňa 11.7.2010 sme sa vybrali zamerať tri nové jaskyne v doline Šuštiačka v Jánskej doline. Všetky sa nachádzajú na severne exponovanom svahu, priamo nad vodopádom v Šuštiačke.

Jaskynka nad vodopádom v Šuštiačke
n. v. cca  950 m n. m., dl. 9,6 m
Drobná kaverna sa nachádza výškovo 50 m nad vodopádom v Šuštiačke, v ľavom svahu doliny. Krátky fragment v minulosti zrejme rozsiahejšej chodby, pravdepodobne fluviokrasového pôvodu. Chodba profilu 1 x 0,5 m vybiehajúca na východ od m. b. 1 je zakončená hlinitým sedimentom, cez ktorý prenikajú korene stromov. Južný výbežok jaskyne má charakter plytkého nízkeho portálika zaneseného sutinou. Jaskyňa má len dokumentačnú hodnotu.


Portálová jaskyňa v Šuštiačke

n. v. cca 980 m n. m., dl. polygónového ťahu: 40,5 m

Najpriestrannejšia spomedzi zameraných jaskýň sa nachádza vo výraznom
skalnom rade vo svahu 80 výškových metrov nad vodopádom v Šuštiačke, 30
výškových metrov nad predchádzajúcou jaskyňou. Za 15 m širokým a max. 4 m
vysokým portálom pokračujú do skalného masívu dve chodby. Menšia,
vyššie položená chodba s rozmermi 3 x 2 až 2 x 1 m končí po 15-tich
metroch neprielezne v kamenito-piesčitom sedimente. Spodná, rozmernejšia
chodba s profilom až 6 x 2 m zasahuje takisto hlboko do masívu a končí
neprielezným zúžením. Jaskyňa je z hľadiska ďalšieho pokračovania
perspektívna po uskutočnení výkopových prác.


Jaskyňa Modrý ďateľ

n. v. cca 990 m. n. m., dl. 10,2 m

Jaskyňa sa nachádza 10 výškových metrov od predošlej, v tom istom
skalnom rade. Tvorí ju jednoduchá 10 m dlhá priamočiara chodba s
rozmermi 1,5 x 1 m, v závere len 1 x 0,5 m. V zadnej časti jaskyňa končí
zanesením sedimentom. Má dokumentačnú hodnotu.