Výročná správa SK Nicolaus za rok 2014

Do konca januára 2015 by všetky subjekty SSS mali poslať na sekretariát správu. Tohto roku by mala mať veľkosť do 12 000 znakov a môžu sa priložiť 3 prílohy. Tak sa snažíme ísť príkladom.

Jánska dolina

Najväčšie pracovné úsilie v Jánskej doline sa venovalo jaskyni Rúra v Špatnej dolinke. Podarilo sa nám tu výkopovými prácami postúpiť asi o 5 metrov nižšie, ako bolo jej pôvodné dno. Na povrch vyťahujeme aj čistý riečny piesok pochádzajúci z kryštalického jadra Nízkych Tatier, určila s pomocou analýzy (GÚ SAV Banská Bystrica) ťažkých minerálov v sedimente M. Orvošová. Neďaleko jaskyne Rúra sme našli fragment riečnej chodby, ktorá môže ďalej pokračovať po výkopových prácach. Končí úžinou s klesajúcou zanesenou puklinou. Život priniesol tejto zaujímavej lokalite názov Tajomné J. V Jaskyni zlomísk sme sa pokúšali nájsť s lavínovými vyhľadávačmi nový vchod, ktorý by umožnil ľahšie pôsobenie v stúpajúcich častiach v okolí závalu Duniaca smrť. Dosiahli sme akustické spojenie, prístroj ukázal vzdialenosť medzi povrchom a závalom v jaskyni 6 metrov. Z iniciatívy potápačov D. Hutňana a M. Manharta z Prahy sa uskutočnil ponor v oblasti sifónu Tichá tôňa. Nepodarilo sa však postúpiť ďalej. Podarilo sa nám tu objaviť v stúpajúcom meandri asi 10 metrov nových chodieb s perspektívou ďalšieho postupu. Zamerali sme Hučiacu plazivku a pokúsili sa sondovať tu v pieskovom sifóne. Naš člen J. Naništa v Jaskyni zlomísk natáčal v rámci stredoškolskej odbornej činnosti film. Navštívili sme aj málo známu Motýliu jaskyňu, ktorú objavili, preskúmali a zdokumentovali v minulom storočí jaskyniari pôsobiaci na Krakovej holi. Pod ňou sme našli doteraz neevidovanú lokalitu, akurát sme ju nezdokumentovali pre možnosť zimovania medveďa. Z iniciatívy ktorú vyvinul P. Vaněk sa kopalo v Zabudnutom tuneli južne od dolinky Šuštiačka. Zistilo sa, že je tu malá možnosť postupu do ďalších priestorov a tak sa od sondovania upustilo. Potom sa pracovalo v Jazvečej jaskyni, sondovanie tu ešte nie je dokončené. V Novej Stanišovskej jaskyni a ani v Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke sme pre vysoké vodné stavy nepôsobili, dokonca sme ich ani nenavštívili. Členovia speleoklubu sa aktívne podieľali na sprevádzaní turistov v Malej Stanišovskej jaskyni.

Ohnište

Uskutočnilo sa tu z iniciatívy P. Macečka a S. Votoupala niekoľko povrchových akcií, výsledkom bolo objavenie novej lokality Komárí hrad, kde sa sonduje, ku koncu roku jej dĺžka je 8 metrov. Sediment z jaskyne bol odovzdaný M. Orvošovej z jaskyniarskeho múzea na analýzu, ako aj nájdené kosti drobných stavovcov boli odovzdané do múzea E. Farkašovskej na určenie. V jaskyni Kľúč sa na dne postúpilo o 2 metre, v ďalšom postupe bráni vodná prekážka, nové priestory objavené ešte v roku 2013 treba ešte zamerať. V oblasti jaskyne Kajmanovo víno sa našla nová, doteraz neevidovaná lokalita. V spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína sa kopalo v jaskyni pod Oknom na Ohništi v Špatnej dolinke, ktorú lokalizoval pred mnohými rokmi D. Jančovič. Prepojili sme tu očakávane dve jaskyne, vznikol tunel so silným prievanom, ktorému sme dali názov jaskyňa Špatná. Je tu však ešte nádej na pokračovanie v zasedimentovanej odbočke smerujúcej do masívu s ozvenou a prievanom, kde aj plánujeme v najbližšom období pracovať.

Demänovská dolina

Uskutočnili sme výlet do jaskyne Okno, kde sme uskutočnili krátky gitarový koncert pre 4 osoby. Nad bývalou Maliarikovou chatou, v masíve Sinnej sme zamerali s P. Herichom ml. tri kratšie jaskyne. Zúčastnili sme sa výkopových prác v pieskovom sifóne Jaskyne mieru a pomáhali sme s transportom čerpadla do Klausovho sifónu v Pustej jaskyni. V závere roku sme sa zúčastnili slávnostného zamerania 40. kilometra v Jaskyni slobody v Demänovskom jaskynnom systéme. V susednej Mošnickej doline sme s nádejným mladým jaskyniarom z Laziska F. Letovancom navštívili Augustovú jaskyňu.

Zápoľná

Exkurzne sme túto pozoruhodnú lokalitu navštívili v mesiaci máj s A. Komaškom z Berouna, ktorý tu študoval a fotografoval drobné formy a mineralizáciu. V tejto jaskyni sme osadili v spolupráci s P. Staníkom zo Správy slovenských jaskýň pre hydrologický prieskum D. Haviarovej dve sondy merajúce vodnú hladinu. V ďalšom prieskume lokality a meraní priestorov sa nepokračovalo najmä pre zvýšený vodný stav a zatopenie polosifónu vedúcemu k priepasti Ako v Kresanici. V neďalekej Jaskyni nad železničkou sme uskutočnili 18 výkopových akcií, postúpili sme dopredu asi o 6 metrov.

Iné lokality

Zostúpili sme do priepasti Zvonica v Slovenskom krase aby sme splnili P. Horváthovi z Rožňavy posledné prianie, na 60. výročie narodenia chcel zostúpiť do tejto legendárnej lokality. Bohužiaľ už sa toho nedožil, ale na dne sme mu venovali spomienku a zniesli sme tu jeho fotografiu. V doline Vyšný Chmelienec v Nízkych Tatrách sme zaregistrovali dve jaskyne, ktoré sme pre možnosť stretu s medveďom nepreskúmali a gravitačné depresie. V masíve Kotelnice na sútoku Svarínky a Čierneho Váhu sme zaregistrovali novú jaskyňu Somar, kde sme kopaním s neregistrovanou jaskyniarkou z Prahy Štepánkou Poupětovou dosiahli dĺžku 6 metrov. Lokalita je úzka a o ďalšom postupe prác na nej sa rozhodneme v zimnom období po vyhodnotení prúdenia prievanov. Jaskyňa je evidentne riečneho pôvodu, pozoruhodné sú tu dva freatické rúrovité komíny ktoré končia závalmi smerujúcimi na povrch. Napriek tomu že jaskyňa je krátka, tak nevieme lokalizovať miesta nad jaskyňou, kde by tieto komíny mohli ústiť. V závere roku sme v tomto istom krasovom masíve v oblasti Slepých mostov s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia zaregistrovali počas silných mrazov prievan vystupujúci z pukliny, ktorá môže pokračovať do voľných jaskynných priestorov. V okolí obce Hybe sme vďaka miestnemu znalcovi, Jarovi Teplickému, našli v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia 4 nové lokality, ktoré doteraz neboli evidované v Národnej databáze jaskýň (Riť Uhorska, zasypaná lokalita spomínaná spisovateľom Petrom Jarošom v jeho románe z roku 1984 Nemé ucho, hluché oko v XXIV kapitole, Borsukova (Jazvečia) jaskyňa nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu 1, Borsukova (Jazvečia) jaskyňa nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu 2 s dĺžkami 3 a 4 m, Jaskyňa vo Vápenici nad Motelom s dĺžkou 5,3 metra). V Kozích chrbtoch sme v oblasti Štipcovej zaregistrovali v silne skrasovatelej oblasti tri nové lokality. Z nich sme v roku 2014 stihli preskúmať a zdokumentovať iba Štipcovú 1 s dĺžkou 14 metrov a deniveláciou 6 metrov. Je to zaujímavý fragment jaskyne ukončenej závalom. Našli sme tu lebku lasice, určila E. Farkašovská. Okrajovo sme skúmali aj kras Kozích chrbtov nad železničnou stanicou Východná. Hľadali sme na Sitne bez úspechu stromové jaskyne opisované Andrejom Kmeťom. S Ivanom Beláčikom, neorganizovaným jaskyniarom z Liptovského Mikuláša sme našli a zaevidovali dve nové jaskyne v Prosieckej doline. V závere roku sme ich v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia zamerali. Ide o lokality s pracovnými názvami Andaházyho diera, dl. 8 m, hl. 3,3 m a Ibolya (Fialka), dl. 10 m, hl. 4 m. Najmä prvá z nich je veľmi zaujímavá a dá sa tu očakávať po výkopových prácach postup do nových priestorov. Krátko sme tu aj sondovali, našli sme tu kosti vtákov, hlodavcov a zub z kozy, alebo ovce, určil M. Sabol. Túto činnosť sme vykonávali so súhlasom jaskyniarov pôsobiacich v Chočských vrchoch. Exkurzne sme s B. Kortmanom navštívili Priepasť a Sondu pod Hrubou Kačkou v Strážovských vrchoch a s P. Cvachom Jaskyňu nad Vyvieračkou vo Vrátnej doline v Malej Fatre. S P. Herichom ml. sme z priepasti pri obci Spišská Teplica vytiahli po telefonáte ustarostenej obyvateľky nezraneného jazvečíka. O tejto udalosti sme informovali riaditeľa TANAP-u,kde oblasť patrí aby zvážili jej zabezpečenie oplotením pred podobnými možnými udalosťami v budúcnosti. Náš člen M. Gradziński skúmal po vedeckej stránke travertínové jaskyne na Lúčkach v Chočských vrchoch. V spolupráci s P. Bellom zo Správy slovenských jaskýň sme skúmali travertínové lokality v Dudinciach. Na päťdesiate výročie objavenia Starého hradu sme tu uskutočnili návštevu, aby sme pozdravili priateľov pôsobiacich na Krakovej holi. V Kráľovej Lehote sme zaregistrovali podľa rád miestneho obyvateľa Milana Ďuricu v záreze Čiernovážskej železničky niekoľko otvorov do podzemia, ktoré môžu ďalej pokračovať a mať súvis s kavernou, ktorá sa objavila pri vŕtaní základov na stožiar pre vysielač na mobilné telefóny. V oblasti Štróblovej vily v Kráľovej Lehote sme neúspešne hľadali jaskyňu, ktorú spomínali miestni obyvatelia. Dozvedeli sme sa pri tom o zaujímavej osobe Bango-Báči, ktorá žila niekoľko rokov vo vystrieľanej štôlni pri Štróblovej vile. V hľadaní informácií o tejto oblasti budeme pokračovať. V okolí Kráľovej Lehoty sme z iniciatívy P. Laučíka st. a ml. podľa knihy amatérskeho historika Františka Bizuba hľadali jaskyňu v Mníchu, no očakávania neboli naplnené. Našli sme počas jaskyniarskeho týždňa dlho hľadanú priepasť na Veľkom Boku, ktorú sme aj zamerali. V zimnom období sme ju navštívili kvôli sledovaniu prievanu, zdá sa, že sa správa ako horný vchod do jaskynného systému, teplý vzduch roztápa sneh. Prúdenie vzduchu tu však nie je veľmi výrazné, treba pozorovanie opakovať na konci zimy.

Práca s deťmi

Počas obdobia letných prázdnin sme uskutočnili 4 výlety pre deti do podzemia Liptova. Dňa 1. 7. sme s P. Herichom ml. za daždivého počasia s dvoma deťmi zamerali dve jaskyne v Demänovskej doline (Medvedí brloh vo Vyvieraní, dl 17 m; Jaskyňa výchovnej činnosti s dĺžkou 5 metrov pri Suchej jaskyni). Dňa 8. 7. sme zabezpečili zostup do Psích dier v Demänovskej doline pre 16 detí a 3 dospelých. Dňa 5. 8. sme vďaka pochopeniu jaskyniarov z Ružomberka navštívili s deťmi Liskovskú jaskyňu. Tohto výletu sa zúčastnilo 23 osôb, z toho bolo 5 dospelých. Dňa 12. 8. sme uskutočnili so 17 deťmi a 12 dospelými návštevu tunelovej jaskyne v Blatníku. Od začiatku školského roku v spolupráci so Stanišovskou jaskyňou (Peter Vaněk, Dobré služby) organizujeme pre deti z turistického krúžku zo Základnej školy v Liptovskom Jáne exkurzie do podzemia. Prvá sa uskutočnila dňa 8. 11. do Medvedej jaskyne v Jánskej doline za účasti jej spoluobjaviteľa J. Vajsa. Do jej podzemia sa dostalo 24 detí a 5 dospelých. Jaskyňu mieru v sprievode Paľa Hericha st. a ml. navštívilo 14. 12. 20 detí a 13 dospelých. V tejto aktivite by sme radi pokračovali aj v budúcnosti.

Spolupráca

Spolupracovali sme s jaskyniarmi zo speleologického klubu Slovenský raj pri objavovaní, prieskume a dokumentácii novej jaskyne v oblasti ponoru Stračeníka. Jej zameraná dĺžka je 265 metrov pri denivelácii 36,6 metra. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Martina pri prieskume vápencového masívu Tlstej v Gaderskej doline. Podarilo sa nám po dlhých rokoch (1988) opäť lokalizovať prievan teplého vzduchu roztápajúceho snehovú pokrývku, čo je veľká výzva pre speleologický prieskum. Neďaleko od neho sa nachádza zaujímavá Krkavčia jaskyňa s vápencovými okruhliakmi s priemerom okolo 10 cm. Sondovanie by mohlo pomôcť objasniť genézu tejto lokality a overiť jej prípadné ďalšie pokračovanie. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy sme v Belanských Tatrách sondovali v Jaskyni 4 medveďov, zameriavali nové priestory v jaskyni Sedlákova diera a zdokumentovali 11 metrov dlhú plazivkovitú lokalitu pri Muránskej jaskyni nazvanú Zasedimentovaná diera. Z jej konca sme na analýzu odobrali sediment obsahujúci drobné valúny. Spolupracovali sme s J. Obuchom pri určovaní kostí z drobných stavovcov nachádzajúcich sa v jaskyniach, ako aj s E. Farkašovskou z jaskyniarskeho múzea v Liptovskom Mikuláši. Exkurzne sme navštívili jaskyniarov z Liptovskej Tepličky, ktorí nám ukázali Priepasť v Ťuťme a novú, pozoruhodnú Jaskyňu v Murániku. Tu nás zaujal nápis Mircz Károly 1948. Pomocou internetového vyhľadávača a elektronickej pošty sme vypátrali, že išlo o učiteľa z Galanty, ktorý žil v rokoch 1923-2002, ale dôvod jeho pobytu v jaskyni na Čiernom Váhu sa nám doteraz vypátrať nepodarilo. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca pri prieskume masívu Konislavy, zamerali sme tu Poľovnícku jaskyňu s dĺžkou 37 metrov, pracovali sme v Bielej jaskyni. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červených vrchov a Liptovského Mikuláša pri organizovaní jaskyniarskeho týždňa v Malužinej a podieľali sme sa na organizácii mapovacieho kurzu. Spolupracovali sme so Slávom Kašiakom z Liptovského Jána a starostom obce Liptovský Ján Jurajom Filom pri hľadaní doteraz neznámych podzemných chodieb, ktoré by sa mali nachádzať medzi kaštieľmi a katolíckym kostolom.

Zahraničie

V letných mesiacoch sa jeden člen klubu zúčastnil výpravy do Ruskej federácie, kde v pohorí Ural navštívil jaskyňu s paleolitickými nástennými kresbami a prezentoval slovenskú speleológiu prednáškou na konferencii zorganizovanej pri príležitosti stého výročia sprístupnenia Kungurskej ľadovej jaskyne. V mesiaci september sa A. Holúbek zúčastnil prieskumu pohoria Jakupica v Macedónsku v trvaní 10 dní. Spolu s P. Pokrievkom ml. zostúpili na dno Slovačky Jamy (-610), kde po vylezení komínu objavili nové priestory a pravdepodobné ukončenie tejto vetvy jaskyne. V jesenných mesiacoch sa jeden člen klubu zúčastnil vedeckej výpravy do jaskýň v okolí jazera Bajkal v Ruskej federácii. Na prelome rokov 2014-2015 sa Silvetr Votoupal zúčastnil výpravy do Kosova, kde sa pokúšal sondovať v jaskyni Radavac s cieľom preniknúť do priestorov za polosifón.

Montanistika

Montanistická sekcia SK Nicolaus pracovala v oblasti Vyšnej Boce, v zadných častiach Jánskej doliny a čiastočne aj na Horehroní. V závere Jánskej doliny v lokalite Konský grúň – Nižná Žuberová členovia venovali pozornosť povrchovému prieskumu a mapovaniu historických banských lokalít v niekdajšej správe zemianskej rodiny Szentiványi. Boli tu zamerané stopy po 15 starých banských dielach (13 štôlní a 2 šachty) z prelomu 18. – 19. storočia. Na Vyšnej Boci tradične pokračoval dlhoročný montanistický prieskum historických banských lokalít. V rámci sociálneho a kultúrneho rozvoja obce Vyšná Boca sme pracovali prevažne v štôlni Salvátor na príprave jej záchrany, zabezpečenia a prác na jej možné budúce sprístupnenie verejnosti. Objavili a identifikovali sme aj niekoľko menších starých banských diel. Zameraných bolo celkom 175 m metrov banských chodieb. Rok priniesol aj neúspešné sondovanie v niekoľkých historických banských závaloch. V Horehroní uskutočnili členovia sporadické prieskumné exkurzie do montánnych oblastí Kumštovej doliny, oblasti Veľkého a Malého Gápľa a Jasenskej doliny. Montanistická sekcia spolupracovala aj pri sprevádzaní 2 účastníkov jaskyniarskeho týždňa v baniach Bockej doliny. V oblasti Nižného Chmelienca v Nízkych Tatrách sa nám podarilo vyriešiť legendy, ktoré tu kolovali o ťažbe uránu. Zhodou náhod sme zistili, že tu pôsobili spišsko-novoveskí jaskyniari, ktorí v roku 1977 spracovali správu (TULIS, J. – NOVOTNÝ, L., 1997: Revízne a ukončujúce práce na rádioaktívne suroviny, Zhodnotenie geologických prác na U rudy v mladšom paleozoiku hronika v severnej časti Nízkych Tatier a Kozích chrbtov. Uránový prieskum a ekologické stavby, s.r.o., SPIŠSKÁ NOVÁ VES) z ktorej vyplynulo, že na lokalite Nižný Chmelienec sa v r. 1965 začal prieskum banskými dielami (štôlňa 31, dĺžka 525,3 m a štôlňa 32, dĺžka 475,4 m) v kombinácii s podzemnými malopriemerovými vrtmi. Výsledky prieskumu nedávali presvedčivé výsledky a preto v roku 1966 boli banské práce ukončené a terén upravený do stavu blízkeho pôvodnému. Vyťažilo sa tu 17,7 kilogramov rudy v ktorej bolo viac ako 0,03 % uránu. Ložisko je z hľadiska ďalšieho prieskumu a prípadnej ťažby neperspektívne. Štôlne sú dnes zavalené a nedá sa preniknúť do podzemia. Členovia speleoklubu sa aktívne podieľali na sprevádzaní turistov v Medvedej štôlni v Žiarskej doline v Západných Tatrách.

V roku 2014 uskutočnili členovia SK Nicolaus 120 akcií, počas ktorých objavili 345 metrov podzemných chodieb a zdokumentovali 505 metrov. Do podzemia sa dostalo našimi aktivitami 97 detí, ktoré dostali základné informácie o speleológii, veríme že, niektoré z nich v budúcnosti prejavia o jaskyne záujem.

Zostavené z podkladov členov SK Nicolaus