Správa SK Nicolaus 2021

V roku 2021pôsobilo v speleoklube 35 jaskyniarov, ktorí uskutočnili minimálne 246 akcií z ktorých napísalia odovzdali 246 technických denníkovna sekretariát spoločnosti. Podarilo sa nám zdokumentovať 202 metrov a objaviť 47 metrov nových priestorov. Značný počet akcií sme uskutočnili s členmi OS Liptovský Mikuláš, Ružomberok a SK Chočské vrchy. Výsledky prác sme čiastočne zverejňovali na stránke https://nicolaus.sss.sk/  a náš člen M. Danko pracoval pri technických prácach na stránke našej spoločnosti https://sss.sk/. V septembri postihla náš speleoklub nenahraditeľná strata, do večnosti odišiel zakladateľ SK Nicolaus J. Vajs.

Jánska dolina

Najväčšie pracovné úsilie, až 46 akcií, sa venovalo jaskyniam PivnicaLíščia diera. Dosiahlo sa zvukové spojenie medzi PivnicouStanišovskou jaskyňou cez neprieleznú úžinu, kde vanie aj prievan. Zatiaľ však nie je dôvod na ich speleologické prepojenie. Organizovali to zamestnanci a brigádnici v Malej Stanišovskej jaskyne, J. Vajs, I. Staník, P. Procházka, J. Naništa, M. Kováčik, M. Barbieriková, N. Zubajová a ďalší.  V oblasti Škopova sa registrovali nové jaskyne Skalný prah (1018 m n. m.) a Magdina dierka (1023 m n. m.). V oblasti kóty Na Zadných sme uskutočnili viac povrchových prieskumov počas ktorých sme našli niekoľko kratších lokalít ako Diera s prievanom, Jaskyňa Ivana Račku (1008 m n. m.), Rozsadlina pri Račkovej (1011 m n. m.), Jaskyňa falošnej hodiny (1015 m n. m.), Jaskyňa pod dvojitým previsom (1143 m n. m.), Šmyknutá jaskyňa, (1272 m n. m.), Dažďový previs (1211 m n. m.), Zanorený previs (1209 m n. m.), Jaskyňa pri Zanorenom previse. V Samovej diere sme pracovali na sondovaní v koncových miestach, podarilo sa objaviť 10 metrov, ešte nie sú všetky priestory úplne domerané. Z podzemia tejto jaskyne sme pre Slovenský rozhlas uskutočnili reportáž. V neďalekej lokalite Viecha, kde je indícia, že môže ísť o zaujímavú archeologickú lokalitu sme uskutočnili akciu na prieskum dna sondy, kde sa predpokladá ďalšie pokračovanie. S touto lokalitou Nad touto lokalitou vykonávali povrchový prieskum a sondovali v menších jaskyniach najmä J. Vajs, P. Procházka a M. Kováčik. V doline Hlbokô sme z iniciatívy D. Jančoviča zdokumentovali viac pozoruhodných kratších jaskýň.Niekoľko akcií sme venovali povrchovému prieskumu v oblasti okna na Ohništi. V Špatnej doline sme hľadali stratenú Jaskyňu pod javorom. Bohužiaľ opäť sme ju nenašli, ale zaevidovali sme novú, 5 m dlhú Jaskyňu nad javorom. V tejto oblasti sa po niekoľkých akciáchpodarilo v Lievikovej jaskyni postúpiť 3 metre dopredu, ďalší postup je asi beznádejný. Oživili sme aj objavné výkopové práce v jaskyni Rúra v Špatnej.Z aregistrovali sme prepad cesty pri vyvieračke Hlbokô. Zisťovali sme zimný priebeh teploty v jaskyni Barania smrť, no urobili sme chybu pri zapnutí datalogeru, tak  meranie musíme opakovať. Pri tradičnom novoročnom výstupe na Poludnicu sme zaregistrovali zmiznutie tabule z jaskyne Kamenné mliekovenovanej rasovo prenasledovaným z obdobia II. svetovej vojny. Pre Slovenský rozhlas sme uskutočnili výstup na Poludnicu a urobili pre Rádiovíkend reportáž, kde sa spomínali aj jaskyne. Sledovali sme hydrologický režim Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke. V Medvedej jaskyni sme v Chodbe krehotiniek merali teplotu a v zimnom období sme monitorovali hibernujúce netopiere.Počas dlhotrvajúcich dažďov sme 18. a 19. mája uskutočnili kontrolu, dokumentáciu a meranie vodivosti vybraných prameňov v Jánskej doline.V rámci jaskyniarskeho týždňa sme uskutočnili exkurzie v Stanišovskej jaskyni.Za dobrú spoluprácu a ústretovosť pri pôsobení v Jánskej doline by sme sa chceli poďakovať urbárskym spoločenstvám z Hýb, Liptovského Petra a Smrečian.

Demänovská dolina

V Demänovskej doline sme pomáhali pri sondovaní v novej jaskyni s prievanom v oblasti dolinky Vyvieranie a zúčastnili sme sa merania v Jaskyni pod cestou. S jaskyniarmi združenými okolo Z. Hochmuthasme odklonili povrchový tok a prekopali historický vstupný otvor ktorým bola objavená Jaskyňa slobody a presne po sto rokoch od objavu sme pomáhali zahájiť jaskyniarsky týždeň v Demänovskej doline práve vstupom do podzemia cez tento otvor. Pokúsili sme sa aj rekonštruovať objavnú cestu A. Krála a A. Mišuru a boli sme nápomocný pri tvorbe mapy tejto oblasti. Pre účastníkov JT sme viedli exkurziu do ponornej oblasti Lúčanky a lokality v Krčahove. Jeden z výletov v rámci Jaskyniarskeho leta sa uskutočnil v Demänovskej doline. Navštívili sme Jaskyňu slobody a povrchové zaujímavosti doliny. Exkurzne sme navštívili Beníkovú jaskyňu. V rámci stého výročia objavu Jaskyne slobody sme sa na Kamennej chate zúčastnili s jaskyniarskym programom podujatia obce Demänovská Dolina pre širokú verejnosť.  Naši členovia spolupracovali pri spomienke na nášho priateľa J. Dzúra, ktoré sa uskutočnilo v múzeu v L. Mikuláši pri príležitosti jeho nedožitých 60. narodenín.

Čierny Váh

Najväčšie pracovné úsilie sme venovali lokalite Klenováv Rakytovej dolinke. Postúpili sme tu kopaním do menšej kaverny, kde je neuveriteľne lepivé a ťažko transportovateľné blato a to nás odradilo od postupu v tomto smere. Otvorili sme tu však sondu neďaleko za vchodom, ktorá môže posunúť poznanie ďalej. Lokalita je to lákavá najmä pre teoretický potenciál spojenia s Lenkovou priepasťou apriepasťouŠkarkétkav Radovej dolinke. V severnej oblasti Svarínskej doliny sme lokalizovali závrt a viac menších lokalít. V dolinke Žerucha sme v spolupráci so S. Klaučom merali hladinometrom výver a ponorný tok, bohužiaľ jeden prístroj zlyhal. V oblasti Veľkého Boku sme vykonali povrchový prieskum. Za pomoc a ochotu pri pôsobení v tejto oblasti a v Malužinskej doline ďakujeme J.  Vrbenskému, vedúcemu Lesnej správy Malužiná z Lesov SR. Pod hornou nádržou PVE Čierny Váh sme uskutočnili v spolupráci s OS Liptovský Mikuláš tri povrchové akcie. Zaregistrovali sme tu kratšie jaskyne a pod previsom sme našli dve prilby z obdobia II. svetovej vojny. Pri Kráľovej Lehote sme s miestnym občanom F. Bizibom navštívili Korbelyho grúň kde sme zaregistrovali dve kratšie rozsadlinové lokality. V neďalekom Milkove v Starej doline sme zaregistrovali menšie jaskyne, uskutočnili sme povrchový prieskum v doline Belienec. Dve súžili ako hniezdo sovy a výra. V spolupráci s J. Obuchom sme pripravili o týchto lokalitách článok do časopisu, ktorý vydáva obec Kráľova Lehota. V Liptovskej Tepličke sme v zime uskutočnili dve povrchové akcie na hľadanie prievanov v Šingliarke, Zatračanom a Panskej holi. Pracovali sme na lokalite Klenová v Rakytovej dolinke, kde sme dosiahli čiastočný postup. V oblasti Zápoľnej sme neúspešne hľadali v zime horný otvor do jaskyne. S negatívnym výsledkom sme tu vyliezli komín v oblasti vchodu. Na Slepých mostoch sme nepracovali.

Iné lokality

Malužinskej doline sme hľadali v zimnom období prievany a počas niekoľkých akcií sme tu zaregistrovali nové lokality v ktorých sme aj sondovali. Pracovali sme aj v Hrádockej jaskyni v Liptovskom Hrádku, no možnosti tu boli obmedzené pre vysokú hladinu spodnej vody. V spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme uskutočnili v Západných Tatrách zimný prieskum lokality Ostrô (1764 m n. m.), kde sme lokalizovali dve zaujímavé miesta k ďalšiemu prieskumu. V zimnom období sme navštívili Vápencový vrch nad Skýcovom, kde sme lokalizovali viac odtopených miest v snehu.  Pre Slovenský rozhlas sme v spolupráci s jaskyniarmi z OS Liptovský Mikuláš uskutočnili reportáž z jaskyne v záreze Čiernovážskej železničky. V Priepasti v Grúni sme uskutočnili niekoľko akcií, postúpili sme v oblasti zvanej pracovne Duva do menšieho priestoru, kde sa dá s trápením otočiť. Ďalej je neprielezná úžina, v diaľke počuť kvapkať vodu.V masíve Ohnišťa sa z iniciatívy S. Votoupalaa P. Laučíkapracovalo niekoľko akcií v Komárom hrade, kde sa kope rúrovitá chodba zanesená sedimentami. V tomto masíve boli aj dva pokusy o preniknutie na lokalite Balkónik.Našli sa tu kosti ovce, kozy a zajaca, určil T. Čeklovský, SMOPaJ. Z rozsadlinovýchDier nad Pastorkom v Kremnických vrchoch sme vytiahli v spolupráci s členom OS Ružomberok niekoľko mesiacov  ležiace biospeleologické pasce. Z iniciatívy P. Laučíka sme pred zimnou sezónou 2021-2 inštalovali v Havranej priepasti v Michalovskej doline a na povrchu tri datalogery, ktoré by mali merať teplotu. Výsledky by mohli pochopiť tamojšie prúdenie vzduchu a dať odpoveď na otázku, prečo zmizol ľad v tejto lokalite. Pri Stankovanoch sme v oblasti Čierne pleso zaregistrovali novú riečnu lokalitu. Navštívili sme Jaskyňu v kameňolome pri Závažnej Porube. Jej vchod bol zahádzaný ovčími kožami a plastami. Nález bol nahlásený na SSJ. Na rozhraní Suchej doliny a Chočských vrchov sme v masíve Holice uskutočnili povrchový prieskum bez zaujímavejších výsledkov. Vo Veľkom Borovom sme pátrali s miestnymi pamätníkmi (Jozef Sirota, narodený v roku 1946, jeho rodičia skrývali rodinu Starkovcov cez 2. svetovú vojnu; Ján Lišiak, narodený v roku 1941; Gustáv Gromský, narodený okolo roku 1965) po jaskyni kde sa skrývali prenasledovaní cez vojnu. Bohužiaľ pátranie sa moc neposunulo, skôr zamotalo a ani preštudovanie obecnej kroniky žiadne údaje o podzemí neprinieslo.Komunikovali sme s p. Starkom z Kalifornie a pohľad z okolia novoregistrovanejjaskyne na Lomne na Liptovský Mikuláš je blízky jeho spomienkam na pobyt v podzemí počas konca vojnových dôb. V oblasti Vernára sme pôsobili na lokalite Mlynica a po dlhom úsilí sme lokalizovali Jaskyňu v Človečej hlave. Za ochotu a pomoc pri prieskume tejto oblasti ďakujeme pánovi F. Pustovkovi z fy. PRO POPULO Poprad, s. r. o. 

Spolupráca

Už tradične bola dobrá spolupráca s členmi Speleo Turiec. Pomáhali sme pri sondovaní na lokalite Chleb 2 v Malej Fatre, pracovali sme v Suchej jaskyni č. 3 v Belianskej doline a podieľali sa na dokázaní spojenia prievanom medzi Jaskyňami Žiarna 2 a Žiarna 4. Plodná spolupráca bola aj s jaskyniarmi z Chočských vrchov. Pracovali sme s nimi pri sondovaní v Andaházyho diere a uskutočňovali sme povrchové prieskumy v masívoch Lomno Prosečné, kde sme aj sondovali. Počas viacerých akcií sme pôsobili v oblasti Jamník pri Kvačanoch, kde sme zaregistrovali novú jaskyňu s 5 vchodmi (Daniela, Hlinený potok, Jazvečí vchod, Tunel) a súhrnnou dĺžkou cez 100 metrov. Našli sa tu archeologické nálezy a pracovne túto oblasť nazývame Bádenská terasa. Spolupracovali sme so správou TANAP-u pri umiestnení troch zobudených hibernujúcich netopierov vo februári do Hrádockej jaskyne.Vo vybraných výveroch v Nízkych Tatrách, Kozích chrbtoch, Západných Tatrách a Slovenskom raji sme spolupracovali pri odberoch vôd, ktoré realizovali pracovníci SMOPaJ. Boli sme pomôcť na jednej pracovnej jaskyni Speleoklubu UPJŠ v Kysackej jaskyni. Priateľom z OS Liptovský Mikuláš sme boli pomôcť na lokalite Mury vo Važeckom krase. Pre Slovenský rozhlas sme v spolupráci s jaskyniarmi z OS Liptovský Mikuláš uskutočnili reportáž z jaskyne v záreze Čiernovážskej železničky. So spriatelenými jaskyniarmi z Bratislavy sme v spolupráci s jaskyniarmi z Ružombrka opäť pôsobili v úžine Šurkova kapilára v Jaskyni starých objaviteľov v masíve vrchu Nový v Belianskych Tatrách. So znalcami miestnych pomerov z Hýb sme spolupracovali pri prieskume občasného výveru vôd v Ružiakovom závoze. V spolupráci s jaskyniarmi z OS Rimavská Sobota sme v rámci Jaskyniarskeho leta navštívili hrad Divín a Maru medvediu jaskyňu. V spolupráci s jaskyniarmi z OS Liptovský Trnovec sme uskutočnili spolu s poľskými jaskyniarmi návštevu Medvedej jaskyne v Suchej doline s cieľom prieskumu kryogénnych procesov a Jaskyňu pod Veľkou kopou v Huňovej doline kde sme dokumentovali vulkanické sedimenty v podzemí. S jaskyniarmi z OS Ružomberok sme skúmali Zbojnícku jaskyňu na Salatíne, kde je možný postup najmä v zhora visiacom závale a v oblasti Zubihraškyv Zemianskej dolinesme preskúmali a zaevidovali 6 nových lokalít. V tejto oblasti aj lokalitu Jaskyňa kop, čo znamená kde ovce padali. V rámci podujatia Jaskyniarske leto sme navštívili Dúpnu jaskyňu v Pružinea otvor do Priepasti medzi Kačkami, kde sa nám venovalijaskyniari z JK Strážovské vrchy.  V spolupráci s jaskyniarmi z Brezna, Banskej Bystrice a Liptovského Trnovca sme boli zablahoželať J. Jirmerovej pri jej významnom životnom jubileu. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červených vrchov pri dokumentácii Jaskyne na ihriskua exkurzne sme navštívili baňu Zubaustollen, ktorú sprístupňujú v Malužinskej doline pre verejnosť. V závere roku sme podľa informácie J. Gregu hľadali so Speleoklubom Drienka jaskyňu na Hradisku pri Plešivci.  Lokalizovali sme tu niekoľko kratších lokalít. V spolupráci OS Liptovský Mikuláš pomohli D. Machovej pri organizovaní netradičného programu pre širokú verejnosť na hrade v Liptovskom Hrádku.

Práca s deťmi

Aj tohto roku sme v rámci Jaskyniarskeho leta uskutočnili 4 podujatia a pre detský tábor SMOPaJ sme zorganizovali návštevu Stanišovskej jaskyne. Pre 109 záujemcov, najmä detí, sme sa tu snažili objasniť zaujímavosti krasu a podstatu jaskyniarstva. Podujatie po finančnej stránky zabezpečil P. Vaněk, fy. Dobré služby.

Zahraničie

V zahraničí sme boli iba na podujatí ČSS Speleofórum a exkurzne sme navštívili Punkevní jeskyně. Spriatelení jaskyniari zo Sachalinu nám poslali výsledky z datalogeru, ktorú sme umiestnili v roku 2019 v jaskyni Vajdinskaja. Výsledky nás nesmierne prekvapili, teplota sa tu počas dvoch rokov takmer nezmenila. Predpokladáme, že to súvisí s nízkou teplotou krasového masívu, kde sú jaskyne vytvorené.

Pre stránku SK Nicolaus vykonali, napísali a odfotili jej členovia a kamaráti, január 2022