Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2010

Jánska dolina: V zimných mesiacoch február-marec sa uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov a Turca čerpacie pokusy v Občasnej vyvieračke. Dopredu sa postúpilo asi o 10 metrov, hladina klesla asi o 2 metre. V ďalšom postupe zabránil malý výkon čerpadla a nedostatok času. Zdá sa, že sifón je súčasťou aktívneho vodného toku, lebo po skončení čerpania voda rýchlo nastúpala na  hladinu pred čerpaním. Aktuálna dĺžka jaskyne je 96 metrov pri denivelácii 21 metrov. Po dlhoročnej prestávke sa obnovili výkopové práce v Kanálovej jaskyni kde sa od riečnych sedimentov čistí zanesená chodba. V Novej Stanišovskej jaskyni sa zafarbil vodný tok, ktorý vyšiel v Občasnej vyvieračke aj v Nadinej studničke. Po dlhoročnej prestávke sa obnovili výkopové práce v južnej časti Novej Stanišovskej jaskyni a to v Sifóne s dychom a pieskovom sifóne, ktorý sme nazvali Topoľčiansky kyslíkový. Práce tu veľmi obmedzovali mimoriadne zrážky počas celého roku, pretože voda bránila v prístupe nielen na jednotlivé pracoviská, ale aj do samotnej jaskyne. V Jaskyni zlomísk boli čiastočné postupy. Počas povodne M. Danko zaregistroval hukot v Pieskových chodbách. Výkopovými prácami sa tu postúpilo o 15 metrov, problém ostal otvorený. Aktuálna dĺžka jaskyne je 10 866 metrov. Pri sprevádzaní turistov v Malej Stanišovskej jaskyni pracovalo 6 členov SSS. Speleologický výskum sa kvôli enormným zrážkam vykonával obmedzene, pretože v horných poschodiach, kde je nádej na postup sa celý rok nachádzalo blato a nepríjemný polosifón. V Stanišovskej jaskyni sa z iniciatívy Tibora Brziaka sondovalo bez výraznejšieho postupu na začiatku a konci jaskyne. Niekoľko kratších akcií sa uskutočnilo aj v Malej jaskyni pri Stanišovskej z iniciatívy F. Danihela. Podarilo sa dopredu postúpiť o metre a objaviť menšiu dutinu s kosťami drobných bezstavovcov. V dolinke Hlbokô sa sondovalo z iniciatívy T. Grygara na pracovisku zvanom Mirka, postúpilo sa v závale asi 2 metre.

 

Ohnište: Najväčšie pracovné úsilie sa sústredilo na lokalitu P. Macečka a S. Votoupala s názvom Kľúč. Po prekonaní úžiny sa objavilo 40 metrov chodieb, jaskyňa končí v hĺbke 39 metrov blatom a suťou zanesenou úžinou. Nádej na prieskum tejto dnes 118 dlhej lokality dáva silný prievan. Aj tu prieskum obmedzili silné zrážky. Pracovalo sa aj na oprave výdrevy v Lešinského závrte.

 

Iné lokality: V Zápoľnej sa po dlhých rokoch zistilo otvorenie vodného sifónu v chodbách za priepasťou Tatrovka. Vyliezol sa tu otvorený komín, ktorý končil neprieleznou úžinou.  Pri prieskume odľahlých častí sa podarilo P. Vaňkovi dostať do nových častí v dĺžke 25 metrov, ktoré končia úžinou s prievanom, ktorá sa zdá, že sa bude dať jednoducho prekonať. Avšak záplavy zastavili ďalší prieskum, pretože hladina spodných tu vôd stúpla o niekoľko metrov. Aktuálna dĺžka Zápoľnej je 1813 metrov pri denivelácii 58,6  metrov. V Stankovanoch sme s miestnym občanom A. Gašperom zaregistrovali viac odtopených miest v snehu. V budúcnosti sa tu možno pri razení plánovaného cestného tunelu objavia priestory, ktoré s týmito prievanom súvisia.

 

Spolupráca: s jaskyniarmi zo Spelea Turiec pri výkopových prácach v Priepasti pod Ostrou a v Záturčianke v masíve Tlstej, s jaskyniarmi z Chočských vrchov pri výkupových prácach v jaskyni O-3, s jaskyniarmi z Liptovského Mikuláša v masíve Dúbrava pri Važci a dokumentácii Lenkovej priepasti pri Malužinej, s jaskyniarmi z Bratislavy pri dokumentácii jaskýň v Malých Karpatoch, Vysokých a Belanských Tatrách, s jaskyniarmi z Červených vrchov, s jaskyniarmi v Prešove pri prácach v jaskyni Skalistý potok, s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca pri prieskume lokalít v Suchej doline, s jaskyniarmi z Tisovca pri dokumentácii jaskýň v Suchých doloch, s jaskyniarmi z Trenčína pri dokumentácii lokalít v masíve Baske v Strážovských vrchoch, s jaskyniarmi z Dolného Kubína pri prieskume a lokalizovaní jaskýň, s Liptovským esperantským klubom pri organizovaní 5. speleotábora pre esperantistov, s vojenským historikom O. Vaňkom pri hľadaní jaskyne viažucej sa k vojnovým udalostiam.

 

Peter Holúbek, predseda SK Nicolaus