Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2008

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2008 Aj v roku 2008 bolo ťažiskom skupiny pozostávajúcej zo 17 členov 4 národností (slovenská, česká, poľská a ruská) pôsobenie v Jánskej doline. Najviac práce sa vykonalo v Malej Stanišovskej jaskyni, ktorá po sérii objavov dosiahla dĺžku 839 metrov. V Občasnej vyvieračke sa pozorovalo kolísanie hladiny koncového sifónu, ktorý plánujeme vyčerpať, vybudovala sa tu hrádza na pieskové sedimenty. Neďaleko Partizánskej jaskyne sa sondovalo najmä z iniciatívy P. Procházku, M. Danka a T. Kováčika v starej riečnej jaskyni Tiffany, ktorá dosiahla dĺžku 17 metrov.

V Jaskyni zlomísk sa pôsobilo na viacerých miestach, no postup s odhadovanou dlžkou 42 metrov bol len v Jancovej chodbe. V Lešinského závrte na Ohništi sa podarilo P. Maceckovi a S. Votoupalovi preniknút do volných priestorov a objavit dómik s vertikálnym pokracovaním. V Novej Stanišovskej jaskyni sa vytypovalo miesto s prievanom, ktoré azda smeruje k Malej Stanišovskej jaskyni. Uskutocnili sme niekolko povrchových pochôdzok v Jánskej doline a na Ohništi. V údolí Cierneho Váhu sme zaregistrovali nové jaskyne (Kanálová jaskyna, Líšcí brloh) pri Pivnici v kóte Rígel a v kóte Ostrý v Chocských vrchoch nad Kvacianskou dolinou. Vo vodopáde na Lúckach sme z iniciatívy M. Gradzinského zamerali pozoruhodnú travertínovú jaskynu a zdokumentovali sa tu aj tri stromové jaskyne, ktorých podrobný opis bude publikovaný v zborníku Slovenský kras. Z iniciatívy N. Jermakova sa pôsobilo v Temnej jaskyni pri Liptovskom Hrádku a pracovalo sa na praktickom využití plastického sintra z jaskýn na medicínske úcely. Spolupracovali sme s demänovskými jaskyniarmi pri prieskume Jaskyne mieru. S jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme boli pri lokalizovaní asi 20 metrov dlhého banského diela v kryštalických horninách pod Sivým vrchom a lokalizovaní kratších neevidovaných jaskýn v Konislave (Trojuholník, Salaš, Pod obom, Diera s prievanom). S J. Obuchom sme spolupracovali pri zbere a urcovaní drobných kostí v jaskyniach Štrochy, PIU, Malá Stanišovská jaskyna, Temná jaskyna Vykopaná jaskyna, Tunelová pri Partizánskej, Lešinského závrt, Havrania priepast a lokalitami z Macedónska a Velkej Británie. Pracovných a dokumentacných akcií sme sa zúcastnili s jaskyniarmi z Cervených vrchov, Liptovského Mikuláša, Liptovskej Teplicky, Chocských vrchov a nezaradenými clenmi. V zahranicí sme pôsobili v spolupráci s jaskyniarmi z Cervených vrchov v Kosove a Macedónsku, uskutocnili sme kratší výlet do anglických jaskýn. Náš clen M. Gradzinski v oblastiach Ojcowski Park Narodowy a Wyzyna Krakowska zameral a zdokumentoval 73 malých jaskýn. V Moravskom krase P. Macecek exkurzne navštívil jaskyne Rudické propadání, Amatérska jaskyna, Býcí skála a Výpustek. Jeden clen speleoklubu trvalo pôsobí v krasových lokalitách Dévoluy v Južných Alpách.Na Slovensku sme uskutocnili 114 akcií pocas ktorých sme objavili 112 nových metrov a zamerali 100 metrov jaskynných chodieb. Peter Holúbek, predseda SK Nicolaus, 23. 2. 2009