Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2016

Správa o činnosti SK Nicolaus za rok 2016

 

Jánska dolina

 

V Novej Stanišovskej jaskyni sme v zimnom období zafarbili vodný tok v nových častiach, ktorý za 28 hodín vytiekol vo vyvieračke Nadina studnička. Ďalší prieskum tu zastavili nepriaznivé hydrologické podmienky, ktoré znemožnili prístup na pracoviská.

 

Pracovali sme v Stanišovskej dolinke na novom vchode do Novej Stanišovskej jaskyne, v lokalite pracovne nazvanej Stanišovské prepadanie. Za pomoci výdrevy sme dosiahli v kolmej šachte hĺbku vyše 2,5 m. V suti na dne sondy sme našli drôtik s vybuchnutou rozbuškou z trhacích prác, ktoré boli vykonávané pri stavbe cesty. Prievan v sonde zosilnel a v lete pulzoval masívnymi oblevami studeného vzduchu. Stopy vedú horizontálnym smerom na Novú Stanišovskú jaskyňu, ale žiaľ, v smere priamo pod nespevnenú vozovku používanej lesnej cesty. Keďže sonda sa nachádzala len 1 m pod cestou, nebolo možné v prácach ďalej pokračovať z bezpečnostných a technických dôvodov.

 

V Malej Stanišovskej jaskyni sme počítali netopiere a z iniciatívy I. Staníka kopali sondu s názvom Chodba vymrazených členkov. Vykopalo sa tu 525 vedier. Našli sa tu kosti, ktoré určil paleontológ SMOPaJ T. Čeklovský že patrili srncovi a aj hydrotermálne kryštály, ktoré boli odovzdané M. Orvošovej do krasového múzea na analýzy.

 

V Zlomiskách sme v spolupráci s poľskými priateľmi kopali v najvyšších častiach pred Jazernou chodbou. Prekopali sme asi 3 metre, v ďalšom postupe kopaním tu bráni blato a presakujúca voda.

 

Sondovali sme v Kanálovej jaskyni s poľskými, českými jaskyniarmi a priateľmi z Trenčína.

 

Nad Jaskyňou Zlomísk sme v zimnom období hľadali Dieru na Zadných s cieľom zistiť prúdenie vzduchu, no neboli sme úspešní, lokalitu sme nenašli. Zaregistrovali sme tu novú jaskyňu Bublina a viac zaujímavých otvorov, ktoré sme doteraz nepreskúmali.

 

Na Ohništi sme jednu akciu sondovali na lokalite Komáří hrad, pracovali sme v jaskyni Rúra v Špatnej dolinke, no bez výraznejšieho postupu. Krátko sme sondovali aj v Tunelovej jaskyni pod Oknom, v kratšej odbočke s ozvenou a prievanom, no pre nedostatočné nástroje a vodný tok sme po pár vykopaných vaničkách sondu predčasne opustili. V jaskyni Kľúč sa nepodarilo zamerať objavené časti aj kvôli daždivému počasiu.

 

Na základe informácie J. Teplického sme s hybským horárom J. Pivkom vo Svidovskej doline navštívili starú zatopenú štôlňu. Je to pozoruhodná lokalita, kde by asi bolo dobré pri jej prieskume využiť skúsenosti speleopotápačov.

 

V Jaskyni Hlbokô sme zahájili revíziu výsledkov predošlých meračských prác suchých častí, spolu s novým meraním. Nové merania majú slúžiť ako podklad pre čo najpresnejšie nadviazanie meračských údajov získaných pri speleopotápačských aktivitách.

 

Riešili sme tiež problém bývalého prepojenia Bielej sondy nad Novou Stanišovskou jaskyňou so zasypanou Priepasťou pod Havraňou skalou, v snahe zistiť, akým spôsobom sa do Bielej sondy dostal drevený rebrík.

 

V Bielej dolinke sme objavili a zamerali senilný fragment staršieho systému, 5 m dlhú Jaskyňu u Vtáka v skalnom brale.

 

V masíve Petiny sme zamerali 6 m dlhú riečnu Tunelovú dieru a zaevidovali  pomerne veľký závrt v priestore pod Priepasťou v Petine.

 

Demänovská dolina s okolím

 

V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme sa podieľali na zimnom povrchovom prieskume karbonátového hrebeňa medzi Machnatým a Lúčkami. V rámci zimnej expedície sme kopali v Pustej, lokalizovali a dokumentovali jaskyne Tatiana a Nikolaj, V Štefanovej jaskyni sme zamerali 190 m nových priestorov. Pomáhali sme pri lokalizovaní a zameriavaní lokalít s prievanmi v sedle medzi Demänovskou a Iľanovskou dolinou a pri dokumentácii nových lokalít v dolinke Vyvieranie. V sonde na Krčahove sme spriateleným jaskyniarom pomáhali pri postupe v sonde pod druhým vchodom.

 

V masíve Sinnej sme sa neúspešne pokúšali lokalizovať Medvediu jaskyňu v ktorej v minulosti kopal J. Šmoll.

 

V Demänovskej ľadovej jaskyni sme za úžinou zamerali 57 metrov nezdokumentovaných priestorov.

 

V Iľanovskej doline sme sa podieľali na prieskume novej lokality nazvanej po zosnulom jaskyniarovi Liborova priepasť. V jej okolí sa našiel fragment riečnej jaskyne s názvom Iľanovský meander.

 

Taktiež sme boli demänovcov povzbudiť pri sondovacích prácach v Studni na Jame, v ktorej boli nájdené ľudské kosti.

 

Zápoľná a lokality v jej okolí

 

V okolí Zápoľnej sme uskutočnili v zimných podmienkach dva povrchové prieskumy. Hľadaný horný vchod do jaskyne sme nenašli, zaevidovali sme tu kratšiu previsovú lokalitu bez nádeje na ďalšie pokračovanie. V masíve Kotelnica na Čiernom Váhu sme neďaleko jaskyne Somar našli veľké miesto odtopeného miesta v snehu. Východne od lesnej škôlky Slepé mosty nad cestou vedúcou na Ipolticu sme našli pod skalnou stenou prievan, ktorý roztápal snehovú pokrývku. Na lokalite Slepé mosty sme uskutočnili tri veľké akcie, na povrch sme tu vytiahli azda 10 m3 piesku. V susediacej lokalite Slepé mosty II sme kopaním prenikli do 8 m dlhého puklinového priestoru, kde sme sondovanie zastavili, pretože nevieme kde a či vôbec postupovať ďalej. Umiestnili sme tu dataloger na meranie teploty a vlhkosti, po získaní údajov zo zimného obdobia sa rozhodneme čo ďalej.

 

S amatérskym historikom Františkom Bizubom z Kráľovej Lehoty sme navštívili krasové depresie na Vachtárovej. Z iniciatívy P. Vaňka sme po dohode so starostom Kráľovej Lehoty napísali kapitolu o jaskyniach do monografie o Kráľovej Lehote.

 

Sondovali sme v spolupráci so severomoravskými priateľmi v jaskyniach vo Svarínskej doline. Podarilo sa nám tu na 5 x objaviť cca 250 m nových priestorov v Jaskyni v Žeruche. Ide o komplikovaný trojrozmerný labyrint chodieb si silným prievanom, ktorý sa javí ako spodný vchod. V jej okolí sme nenašli výduch teplého vzduchu a tak máme teóriu, že lokalita Škarkétka v susednej Malužinskej doline geneticky, hydrologicky a snáď aj prievanovo súvisí s našou lokalitou. Počas povrchového prieskumu s D. Jančovičom a P. Vaňkom sme tu našli závrt a kratšiu Nevyužitú jaskyňu (dl. 6 m), kde sme v ostrohranných sedimentoch našli fragment kvapľa, ktorý svedčí o existencii starého krasovatenia v tejto oblasti.

 

Uskutočnili sme povrchový prieskum v dolinke Nižný Chmelienec, z otvoru videného z auta sa ukázal bezvýznamný previs vytvorený v nekrasových horninách.

 

Na lokalite Štipcová sme sondovali v kratšej jaskyni ktorej vchod našiel S. Votoupal ešte v r. 2015, dosiahli sme tu čiastkový postup. Zlanením skalného stupňa sme tu našli novú riečnu lokalitu, ktorá dosahuje dĺžku 8 m. Intenzívne sa tu sonduje v červenej hline, najmä z iniciatívy poľských kolegov z Krakova. Dostala pracovný názov Krakovská jaskyňa (Štipcová 3).

 

Pracovníci Štátnych lesov pri hasení požiaru v masíve Turkovej našli starú zabudnutú štôlňu. Zamerali sme ju v dĺžke 253 metrov. Nachádza sa tu podzemný priestor vzniknutý rútením a domnievame sa, že túto lokalitu môžeme pokladať za konsekvenčnú lokalitu. Aj tu sme našli pozoruhodnú hubu na nočných motýľoch, ktorú sme dokumentovali s manželmi Kautmanovcami z Bratislavy.

 

V záreze Čiernovážskej železničky neďaleko doliny Benkovo sme zaregistrovali vďaka hrabaniu jazveca novú tesnú riečnu lokalitu.

 

V dolinke Dikula sme skúmali z cesty viditeľné biele skaly. Nič sme tu nezaregistrovali, ide o nekrasové horniny.

 

Na základe informácie J. Šmolla sme v spolupráci s J. Obuchom a T. Čeklovským vyzbierali na lokalite zvanej Malužinské okno kosti drobných stavovcov z bývalého hniezda sovy. Navštívili sme na pozvanie jaskyniarov pôsobiacich v Malužinej aj novoobjavenú Modrú jaskyňu.

 

Vykopali sme v Kozích chrbtoch v údolí Bieleho Váhu v k. ú. Východná 5 m dlhú jaskyňu, ktorej sme dali názov Pobrežná. Ide o výverovú jaskyňu s riečnymi tvarmi, kde po ďalšom kopaní je možnosť preniknúť na občasné riečisko.

 

Iné lokality

 

V dolinke Hôľno nad Trnoveckými lúkami v Západných Tatrách sme vykonali povrchový prieskum, našli sme zaujímavý, erodovaný ale úzky otvor, zrejme starý ponor toku v Hôľnom. Sondovali sme tu v dvoch lokalitách. V tunelovej jaskyni sme ukončili sondovanie, ktoré už nemá zmysel. Kosti ktoré sme tu našli boli odovzdané paleontológovi na určenie. Začali sme tu v malom otvore s kopaním, zatiaľ má lokalita dĺžku iba 2 metre.

 

V spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme zdokumentovali Jaskyňa pod Veľkou kopu v Huňovej doline s dĺžkou 14 metrov. Našli sme tu pozoruhodnú bielu hmotu, ktorú skúmajú laboratóriá SAV v Banskej Bystrici a geológovia v Krakove.

 

Zúčastnili sme sa bioindikačného výskumu P. Magdolena v okolí občasnej vyvieračky v Suchej doline pod jaskyňou Dúpnica nad Liptovskými Matiašovcami.

 

Skúmali sme prievany v dolinke Mikov jarok v Jaloveckej doline a v masíve Mnícha sme zaregistrovali dve občasné vyvieračky a v masíve Sokola sme uvažovali s G. Chrobákom z Hýb a J. Teplickým o pôvode, veku a význame známeho epigrafu.

 

Pod Kótou Chochla v masíve Vápenice nad Liptovskou Porúbkou sme dokumentovali stopy novovekého osídlenia pred políciou unikajúceho Martina Klimku v malých rozsadlinových jaskyniach. Zamerali a zaevidovali sme tu novú 9 m rozsadlinovú jaskyňu CH-5.

 

V západných svahoch masívu Vápenice sme objavili a zamerali novú 5 metrovú jaskyňu Brlôžtek nad Porúbkou.

 

V Brtkovičnej dolinke sme po dlhých rokoch navštívili Jaskyňu spiaceho plcha s cieľom posúdiť možnosť obnovenia výkopových prác. Upravili sme prístup k Priepasti v Grúni kde sme obnovili sondovanie, vyskúšali sme čerpanie jazera, ktoré plánujeme vyčerpať úplne a zamerať túto neúplne zdokumentovanú a nedostatočne preskúmanú lokalitu.

 

S archeológom M. Sojákom sme navštívili lokality v okolí Liptovskej Tepličky a zamerali sme Jaskyňu v Murániku, ktorá dosahuje dĺžku 85 m pri denivelácii 14 metrov. V jej okolí sme našli niekoľko menších lokalít.

 

So Zdenom Juríkom a M. Vrbičanom sme pomáhali pri sondovaní v ponornom závrte na Muroch vo Važeckom krase.

 

V septembri sme si pripomenuli 50. výročie objavenia a zamerania Ponorovej priepasti pod Bukovicou Petrom Hipmanom. Udalosť sme si uctili zostupom do priepasti a zanechaním sviečky na dne.

 

Pomáhali sme jaskyniarom pôsobiacim v Prosieckej doline s hľadaním nového vchodu s pomocou lavínových vyhľadávačov, je to až 25 metrov. V koncových častiach jaskyne sme našli kryogénne kryštály z ktorých sme odobrali vzorku na spracovanie odborníkmi

 

Spolupracovali sme aj s topoľčianskymi jaskyniarmi, pomáhali sme s výkopovými prácami na lokalite Brloh nad Cibajkami, navštívili a zamerali sme zemepisné súradnice piatich novoregistrovaných jaskýň v okolí Šimonovho vrchu a  jaskyne v starom vápencovom kameňolome pri obci Klátova Nová Ves.

 

V novembri sme jaskyniarom z Banskej Bystrice pomohli v sile 4 členov pri kopaní na prienik k riečisku v Ponickej jaskyni cez druhý vchod.

 

Vďaka ochote jaskyniarov z Rimavskej Soboty sme navštívili lokalitu Praslen v Drienčanskom krase.

 

V masíve Ostrej nad Blatnickou dolinou vo Veľkej Fatre sme jaskyniarom zo Záturčia pomohli s kopaním v pozoruhodnej priepasti pod jej vrcholom.

 

V spolupráci s jaskyniarmi z Košíc sme sondovali na Travertínovej vyvieračke v Hájskej doline v Slovenskom krase.

 

Exkurzne sme v Slovenskom krase navštívili Drienovskú a Krásnohorskú jaskyňu,

 

Práca s deťmi

 

Navštívili sme s deťmi zo ZŠ v Liptovskom Jáne Dobšinskú ľadovú jaskyňu (21),  Kostolníkovu dolinu v Bielom v Jánskej doline(3), jaskyňu Okno v Demänovskej doline (12), Jaskyňa mieru – slobody (18), Sokol v Demänovskej doline (19), baňa Ištván a Šarkanova diera na Poráči (30), spolu sme do tajov speleológie snažili zasvätiť 103, najmä detských záujemcov.

 

Zahraničie

 

Zúčastnili sme sa podujatia Speleofórum v Moravskom krase a zorganizovali jaskyniarsku výpravu na ruský ostrov Sachalin. Jeden člen sa zúčastnil výpravy do macedónskej priepasti Slovačka jama, počas ktorej sa vyčerpal polosifón a objavil sa výrazný postup smerom nadol. Jeden člen navštívil krasovú oblasť na Madagaskare.

 

Objavili sme 300 m nových priestorov, zamerali v podzemí 571 metrov a zaevidovali na Slovensku do Národnej databázy jaskýň 12 nových lokalít a napísali 131 denníkov z 141 akcií.

 

Pre stránku SK Nicolaus zostavili a napísali Peter Holúbek, Peter Laučík