Správa SK Nicolaus za rok 2023

V roku 2023 naši členovia pracovali v tesnej spolupráci najmä s jaskyniarmi z Bratislavy, Demänovskej Doliny, Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Turca a opäť sme sa nielen pod zemou snažili robiť jaskyniarsku prácu. Uskutočnili sme minimálne 250 akcií z ktorých sme napísali a odovzdali do archívu SSS 205 technických denníkov. Objavili sme 600 metrov nových priestorov v podzemí, z toho 50 m v zahraničí. Zamerali sme v jaskyniach 2 605 metrov chodieb, z toho 49 m v pohorí Jakupica v Macedónsku. Zúčastnili sme sa centrálnych podujatí SSS.

Jánska dolina

Sekcia sprievodcov pri Malej Stanišovskej jaskyni uskutočnila 5 akcií na lokalite Pivnica s čiastočným postupom a jednu pracovnú akciu uskutočnili na lokalite Tiffany v Šindliarke. Pracovalo sa v Samovej diere, kde M. Regeš s T. Kačmarčíkom objavili na dne po vylezení 6 metrov vysokého komína menšiu sieň s možnosťou ďalšieho pokračovania. Na dne sme sa snažili urobiť prístup do neprielezného miesta za ktorým je už vidno voľný priestor, no práce v blatistej plazivke sťažoval daždivý rok. Pre uľahčenie postupu jaskyňou sme umiestnili v Mišovej kľúčovej úžinekovový rebrík a rozširovali úžiny. S pomocouO. Ratkovského zo Spelea Detva sme tu inštalovali do Hipmanovej priepasti 12 metrový oceľový lanový rebrík, čo značne uľahčilo postup jaskyňou. Pre RTVS sme uskutočnili v Jánskej doline rozhovor o jaskyniach. Zdokumentovali sme Račkovu jaskyňu a uskutočnili sme tu jednu sondážnu akciu. Pomáhali sme krakovským jaskyniarom pri inštalácii vápencových doštičiek v Malej Stanišovskej jaskyni, ktoré by mali objasniť koróziu kondenzačnou vodou. Vo vírových jamkách sme si tu všimli medzi drevenými schodmi výrazný pás s drobnými, koróznymi jamkami, ktorý v minulosti pravdepodobne vznikol ako rozhranie medzi vzduchovými masami. V Stanišovskej doline sa pravdepodobne pri letných povodniach upchal ponor vody, ktorý sa v minulosti postupne tratil v koryte potoka. Od tejto doby tečie potok touto dolinou až do Štiavnice bez prerušenia (február 2024), hoci predtým bola spodná časť Stanišovskej doliny dlhé roku úplne bez vodného toku. Za účelom kontroly sme navštívili Medvediu jaskyňu.

Demänovská dolina

Uskutočnili sme tu v tesnej koordinácii s miestnymi jaskyniarmi 108 akcií. Väčšina z nich bola zameraná na presné meranie súradníc vchodov. Urobili sme čiastočný postup na lokalitách Kľukatý kanálUhlište. Dokumentovali sme priestory v KostniciJaskyni mieru, kde sme uskutočnili aj menší objav. Merali sme na troch miestach v Ľadovej jaskyninezdokumentované priestory. V oblasti Gombitových sieníJaskyni slobodysme zamerali stovky metrov podzemných priestorov. Zaregistrovali sme tu nové jaskyne, ktoré neboli doteraz evidované, najdlhšia dosiahla dĺžku cez 60 metrov.Na jednej lokalite sme našli staré ohnisko a náboj z ihlovej pušky, kontaktovali sme Pamiatkový úrad v Žiline. Pomáhali sme M. Vrbičanovi pri umývaní stien Jaskyne mieru Jaskyne slobody, ktoré boli pri sprístupňovaní znečistené. V spolupráci s A. Novákovou z Prahy nám Markéta Šandováurčili hubu z lokality Stodôlka 30 ako Trichophaea woolhopeia. Zaoberali sme sa tu aj fytokoróziou vo vstupných častiach jaskýň a genézou fialového prášku, ktorý sme našli vo dvoch lokalitách Demänovskej doliny. Neúspešne sme hľadali ovčie jaskyne spomínané botanikom Z. Pilousom v literatúre v roku 1961.

Čierny Váh

Pivnici v Rígli sme preskúmali asi všetky nedostupné priestory a po vylezení komína v rozpadnutej stene siene T. Kačmarčíkom sme skonštatovali, že prieskum jaskyne sa blíži ku koncu. V oblasti Klenovej vo Svarínskej doline sa zaregistrovali tri nové riečne lokality. Značná časť aktivít v tejto oblasti predstavoval povrchový prieskum. V Jaskyni v Žeruche P. Vaněk stabilizoval druhý, čiže horný vchod zabetónovaním oceľového sudu a podaril sa mu tu čiastočný postup. Povrchový prieskum sme uskutočnili v zimnom období v Úradníckej, Krivej a Marušiakovej doline v kóte Petranová (920 m n. m.). Nezaregistrovali sme tu žiadne odtopené miesto, ale našli sme zaujímavú, snáď ponornú dieru, ktorá snáď bude mať pokračovanie. Dve pracovné akcie tu zorganizoval J. Teplický. Uzavreli sme Zápoľnú jaskyňu skružou.Vo Važeckom kraseKozích chrbtoch sme v Ništokovej doline zaregistrovali štyri nové podzemné lokality.

Iné lokality

Navštívili sme Kľačiansku dolinu v Nízkych Tatrách, kde sme našli hniezdo sovy a zaregistrovali tri nové jaskyniarske lokality. Na základe komunikácie s F. Jurigom zo Stupavy sme uskutočnili za vysokého vodného stavu prieskum kaňonu Črvník medzi Liptovskými Kľačanmi a Dúbravou, kde by sa mala nachádzať jaskyňa opísaná v jeho knihe Hektor, vráť sa!, ktorá vyšla v roku 1985 vo vydavateľstve Mladé letá. Nič zaujímavé sme tu žiaľ nezaregistrovali, snáď suchšie obdobie bude pre prieskum tejto zaujímavej lokality vhodnejšie. Navštívili sme Mošnickú dolinu v zimnom období. Lokalizovali sme tu vchod do podzemia odkrytý pri stavbe lesnej cesty, prievan sme tu nezaregistrovali. Na Smrekovici vo Veľkej Fatre sme navštívili výrazný ponor vôd, prievan roztápajúcu snehovú pokrývku sme tu nezaregistrovali. S J. Obuchom sme navštívili Važeckú jaskyňu s cieľom hľadania kostí drobných stavovcov, no bohužiaľ nič sme nenašli. Turisticky sme navštívili zaujímavé lokality v oblasti TuríkaChočských vrchoch. V masíve Ohnišťa sa S. Votoupalovi podarilo zorganizovať dve výkopové akcie v jaskyni Komárí hrad. V Komorníckej doline sme s M. Kudlom dokumentovali kratšie lokality a spolu s J. Obuchom sme skúmali opustené hniezdo výra. Exkurzne sme navštívili lokality v okolí Liskovej. V kameňolome tu našiel P. Sliačan historickú lampu Z. Hochmutha,ktorú zostrojil na prelome 60. a 70. rokov z akumulátorov zaliatych do dentakrylu. V masíve Choča sme zaregistrovali tri nové lokality podľa pamätníkov občanov z Liskovej. V tiesňave pod Jóbovou Ráztokou Chočských vrchoch sme hľadali zamrežovaný otvor, ktorý spomínajú pamätníci z HútBorového. Zaregistrovali sme tu v stene otvor, ktorý by bolo vhodné preskúmať lanovou technikou. V blízkosti Hranovnice sme boli správcom lesov fy. PRO POPULO Františkom Pustovkom informovaný o krasovom prepadlisku, ktoré vzniklo po výdatných dažďoch.Nachádza sa pod lesnou cestou, ktorá sústredila dažďovú vodu do výrazného vodného toku, ktorý tiekol do svahu odrážkou. Niekoľko pracovných akcií sme uskutočnili v Jazvečej jaskyni v masíve Kujkovej pri Borovej Sihoti. V oblasti Spišského Bystrého sme uskutočnili povrchový prieskum oblasti Závratné. V tejto krasovej oblasti boli obmedzené speleologické aktivity vďaka zatápaniu vstupných priestorov do podzemia, počas roku sme tento problém riešili čerpaním sifónu, sekaním ľadu a hľadaním druhého vchodu.

Spolupráca

V spolupráci so Z. Hochmuthom sme pôsobili v Čertovej diere v Slovenskom krase. Uskutočnili sme tu dve akcie na spojenie s povrchom, objavili sme tu 25 metrov nových priestorov, dosiahli sme najskôr hlasovú komunikáciu a neskoršie aj priamu viditeľnosť s druhou stranou. Spolupracovali sme s jaskyniarmi zo Spelea Turiec pri prieskume novej lokality v Temnej dolinke v masíve Tlstej vo Veľkej Fatre. Zúčastnili sme sa brigády na nosenie ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni, aby sme pomohli kamarátom zo SSJ a jej správcovi Ľ. Očkaikovi. Pomáhali sme T. Kačmarčíkovi a M. Regešovi s kopaním a dokumentáciou lokalít Čarnušov a Jaskyňa pod javorom pri Spišskej Teplici. Z. Jurík zo spriatelenej skupiny L. Mikuláš nás pozval na prieskum nových priestorov v Ponornej jaskyni na Muroch vo Važeckom krase. Angažovali sme sa pri príprave jaskyniarskeho týždňa a pomáhali sme breznianskym jaskyniarom pri meraní súradníc vchodov v Horehronskom podolí. Zdokumentovali sme tu jaskyňu VarguľaJavorovú vyvieračku. Pôsobili sme s bratislavskými jaskyniarmi v Jaskyni starých objaviteľov v Belianskych Tatrách. Pracovníkmi SSJ sme boli prizvaní na dokumentáciu lokalít objavených pri stavbe diaľnice v Hrboltovej. V Múzeu máp v Banskej Bystrici sme pomohli s inštaláciou výstavy venovanej jaskyniarskym mapám. V spolupráci s obcou Hybe sme uskutočnili pre jej obyvateľov na obecnom úrade prednášku o lokalite Pivnica v Rígli. Boli sme prekvapení veľkým záujmom občanov o našu činnosť a preplnenou sálou. Na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre sme mali prednášku Jaskyne a človek, je dostupná na youtube. V spolupráci s obecným úradom v Liptovskom Jáne naši členovia pripravili do lokálnej expozície časť o jaskyniach a našom členovi J. Vajsovi. Lokalitu Daniela v Chočských vrchoch sme iba navštívili.

Práca s deťmi

Pre deti sme uskutočnili 4 pracovné podujatia v Demänovskej doline, kde sme im snažili objasniť podstatu jaskyniarstva. Podarilo sa postúpiť v dvoch lokalitách a deti zažili aj objav nových priestorov. Uskutočnili sme aj náučný výlet do Liskovskej jaskyne pod vedením P. Sliačana a M. Kudlu. Značnej časti našich akcií sa zúčastňoval J. Mišík z Liptovskej Ondrašovej a aj M. Bizovský zo Spišskej Teplice.

Zahraničie

Navštívili sme macedónske pohorie Jakupica, kde sme pracovali na dokumentácii a objavovaní lokalít DuvaGorno Begovo. V Duve sme zamerali všetky priestory v okolí vchodu a prenikli do nepríjemných závalových častí, ktoré voľne pokračujú, no vyhodnotili sme to ako rizikové a po zameraní chodieb nad závalovú priepasť sme miesto opustili. Z mapy vyplynulo, že pôvodný výkop po prievane neústi do nám objavených chodieb a keby nebolo náhody s letiacim netopierom z bočnej prievanovej chodby, tak by sa nové priestory v Duve možno ani neobjavili. S. Votoupal navštívil exkurzne Postojnu a Canyon de ankrim Maroku, kde našiel bezstropé jaskyne a lokalitu s teplým prievanom a zastal pred 5 metrovým výšvihom s voľným pokrašovaním. P. Maceček pracoval v jaskyniach Moravského krasu.

Poďakovanie za výsledky speleoklubu v roku 2023 patrí okrem našich členov, priateľov a priaznivcov aj majiteľom pozemkov, kde sa jaskyne nachádzajú s ktorými máme našťastie dobré vzťahy Urbárske spoločenstvá: Hybe, Liptovský Peter, Smrečany, Kvačany,  Spišská Teplica, PRO POPULO Poprad a Lesy Slovenskej republiky, Oz Liptovský Hrádok.

Z podkladov SK Nicolaus zostavil Peter Holúbek