Speleoklub Nicolaus, výročná správa 2017

V roku 2017 bolo v SK Nicolaus evidovaných 40 členov.

 

Jánska dolina

V Jaskyni zlomísk sme pôsobili na južnom konci, opatrne sa tu dá postupovať v závale. Jednu pracovnú akciu sme uskutočnili na tejto lokalite aj v Hučiacej chodbe.

V Kostolníkovej doline sme jednu akciu venovali fotografovaniu vodopádu v previse.

V Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke sme plánovali čerpací pokus, no v zimnom období tu nebola vypluhovaná cesta od snehu a tak sa pokus neuskutočnil. Vyčistili sme tu od skál najužšie miesta v podzemí.

Sondovali sme v Kanálovej jaskyni, máme tu nádej na postup smerom k Novej Stanišovskej jaskyni.

V Medvedej jaskyni sme v marci so spolupracovníkmi zo SSJ a OS L. Mikuláš spočítavali netopiere.

Zabezpečili sme exkurzie pre účastníkov speleomítingu do významnejších jaskýň Jánskej doliny.

V závere roka sme spracovávali dáta digitálneho modelu reliéfu Krakovej hole a Jánskej doliny získané leteckým skenovaním z Národného Lesníckeho Centra vo Zvolene. Ukazuje sa, že ide o doteraz najpresnejší model povrchu, ktorý keď sa v trojrozmernom vyjadrení usúvzťažní s podzemím, vznikne pôsobivý podklad pre terénne prieskumy aj pre lepšie porozumenie časti krasu Jánskej doliny.

Členovia speleoklubu sprevádzali v októbri paleontológov v Medvedej jaskyni počas medzinárodného sympózia venovaného jaskynným medveďom.

V sprístupnenej Stanišovskej jaskyni sa z iniciatívy Igora Staníka hĺbila sonda v hlavnej chodbe a naši členovia tu pracovali ako sprievodcovia, ktorí šírili informácie o speleológii medzi pospolitým ľudom. Treba však aj kriticky priznať, že časť členov kvôli týmto aktivitám má v prieskumných jaskyniarskych aktivitách útlm.

Ohnište

Rok 2017 na Ohništi sa niesol v znamení nebývalých blízkych stretnutí s medveďovitými šelmami a z toho dôvodu aj k zníženiu intenzity terénnych výskumov. V lokalite Hradová sme sa pokúsili identifikovať staršie lokality, ktoré opisoval P. Mitter. Zamerali a zdokumentovali sme niekoľko menších jaskýň, medzi nimi napríklad jaskyňu Komora zbojníkov (10 m), ďalej Pytagorejskú jaskyňu (5 m), Gotickú puklinu (8 m), Plazivku (5 m), Jaskynný hrad 1, JH-1 (20 m) a niektoré ďalšie.

V jaskyni Nikolajova sedmička sme po rozbití balvanu v úžine postúpili do strmo klesajúcej siene, ktorú sme podľa nálezu lebky vtáka (Hlucháňa hôrneho) nazvali Holubí doom. Dno siene tvorí suťový kužeľ, v ktorého najnižšom mieste cítiť prievan. Perspektíva pokračovania jaskyne teda je, ale v závale smerom kolmo dole, čo vyžaduje sofistikované technické riešenie. Záhadou je nález viacerých kusov starých obhorených driev v značnej vzdialenosti od vchodu. Zostáva otázkou či sa sem dostali samospádom z nejakého staršieho lesného požiaru alebo nejakým iným dosiaľ nezisteným spôsobom. Jaskyňa má aktuálne hĺbku 10 m a dĺžku 17 m.

Demänovská dolina

Zúčastnili sme sa expedície Demänovská dolina 2017, tu sme najviac pôsobili ako pracovná sila v Pustej na sondovaní v klesajúcej chodbe v oblasti Psích dier, pomáhali sme pri sondovacích prácach v novej jaskyni Chladivý dych a v ponore na Lúčkach. Dvaja členovia sa zúčastnili výkopových prácach v priepasťovitej lokalite na Jame. Pôsobili sme aj v novej lokalite Studený dych, kde sme pomáhali pri rozširovaní tesných častí.

Čierny Váh

V zimnom období sme prešli po ľade kaňon Čierneho Váhu spod Benkova po Lesnú správu Čierny Váh. Žiadne krasové objekty sme tu nelokalizovali.

Najviac práce sa uskutočnilo v tejto oblasti v dolinke Žerucha. Neďaleko od ponoru sa začala na základe prievanu kopať sonda. Dosiahla sa hĺbka 6 metrov. V ďalšom postupe tu bráni zával. Sonda sa javí ako spodný vchod do jaskynného systému. V tejto oblasti sme zamerali 6 metrov dlhú jaskyňu ktorej sme dali názov Nevyužitá.

Dňa 9. 7. sme navštívili z iniciatívy D. Jančoviča depresie pod Veľkým bokom, kde je zaujímavý reliéf svedčiaci o podzemnom odvodňovaní svahov masívu Veľký bok.

Vo Svarínskej doline v bočnej dolinke Skalná sme zaevidovali viac kratších lokalít.

Z lokality Slepé mosty sme vytiahli v spolupráci s poľskými a českými jaskyniarmi 350 vedier piesku.

V masíve Štipcovej nad tokom Čierneho Váhu sme sondovaním hľadali hniezdo sovy.

Ostatné lokality

Značné aktivity sme v spolupráci so skupinami (Bratislava, Demänovská dolina, Drienka, Dubnica nad Váhom, Rimavská Sobota, Ružomberok, Šariš, Turiec) uskutočnili v Kameňanoch v Jelšavskom krase. Počas 28 dní sme tu vyčistili priepasť Podhlavište z hĺbky 9 metrov do hĺbky 22,2 metrov. Jaskyňa dosahuje dĺžku 34 metrov. Jednu akciu sme venovali aj sondovanie v občasnom vývere Čurgó. V kompaktom masíve sme zišli do hĺbky 3 metre. V ďalšom postupe nás zastavila voda. Ďalší postup je tu možný s kopaním a súčasným čerpaním vody.

Veľká časť podzemného úsilia sa venovala zabudnutej lokalite Priepasť v Grúni. Dosiahli sme tu v spolupráci s viacerými skupinami (Turiec, Demänovská dolina, Liptovský Mikuláš, Horská záchranná služba) hĺbku 92 metrov a objavili okolo 200 metrov nových chodieb, podrobný príspevok o postupe sme uverejnili v Spravodaji SSS 4/2017.

V závere roka sme v Diere v Dieli pri Podhradí vo Veľkej Fatre v spolupráci s jaskyniarmi zo Záturčia objavili do 10 metrov dlhé pokračovanie.

S jaskyniarmi zo Spelea Turiec sme niekoľko akcií uskutočnili na lokalite Priepasť pod Ostrou vo Veľkej Fatre. Podarilo sa nám tu preniknúť do menšieho priestoru (Zelená 70), jednu akciu sme v tejto lokalite kopali aj na lokalite NT-5 na Tlstej.

Pri Kráľovej Lehote sme našli v masíve Rígľa jaskyňu, ktorú využívali v minulosti deti pri hraní.

Zúčastnili sme sa výkopových prác v závrte Na múroch vo Važci, ktoré organizovali jaskyniari z OS Liptovský Mikuláš.

Navštívili a zdokumentovali sme Nitriansku hradnú jaskyňu, na SSJ sme poslali správu o jej alarmujúcom stave.

Na požiadanie J. Šmolla sme zamerali zemepisné súradnice ponorov a sond v Podtatranskej kotline pod Kriváňom.

Pomáhali sme jaskyniarom zo Spelea Turiec pri sondovaní v jaskyniach pod Veľkým Fatranským Kriváňom v Malej Fatre z martinskej strany.

Skúmali sme aj sufózne lokality pri Liptovských Beharovciach a v Oslivčení pri salaši Pastierska v bobroveckom chotári.

V dňoch 27. – 28. 7. sme  s P. Magdolenom, a miestnym obyvateľom A. Hanuskom a rokošským jaskyniarom Ľ. Kubíčkom navštívili viaceré lokalite v masíve kóty Rokoš pri Diviackej Novej Vsi. Zaevidovali sme tu nové, doteraz neevidované lokality v Národnej databáze jaskýň.

Dňa 5. 8. sme sa zúčastnili spomienkovej akcie do Jaskyne strateného prsteňa na Donovaloch.

V Paliskach pri Podturni sme v zvernici v spolupráci s J. Obuchom hľadali vývržky výra, lokalizovali sme tu kratšiu jaskyňu.

V masíve Mnícha a Babiek v Západných Tatrách sme hľadali prievany a jaskyne.

Jednu akciu sme pomáhali jaskyniarom pôsobiacim v lokalitách v záreze čiernovážskej železničky pri Kráľovej Lehote.

V brale Čerenová nad Liptovskou Annou sme s pomocou rebríka preskúmali neprístupnú lokalitu.

V Liptovskom Hrádku sme pod Úpnou na základe informácií J. Šmolla zaevidovali 3 nové kratšie lokality.

Na jaskyniarskom týždni sme sa zúčastnili prác na druhom vchode do Čertovej diery pri Domici.

Dve akcie sme uskutočnili v spolupráci s F. Miháľom na lokalite Vajsove šance pri Vernári. Zamerali sme tu 25 metrov chodieb a umiestnili na zimné obdobie dataloger merajúci vlhkosť a teplotu. Nafotili sme v tejto oblasti ponornú lokalitu Kešeľova diera, ktorá sa po povodniach zaniesla splaveným materiálom.

Jeden člen sa zaoberal prievanmi v Drienovskej jaskyni na Jasovskej planine v Slovenskom krase.

Tri členky nášho speleoklubu sa zaoberali exkurznou činnosťou po lokalitách spriatelených skupín.

Práca s deťmi

V zimnom období sme pre 4 deti zo Základnej školy v Liptovskom Jáne uskutočnili výlet do previsu v Kostolníkovej doline v doline Bielo. V apríli sme pre 26 detí zo Základnej školy v Liptovskom Jáne uskutočnili výlet do Svätojánskej doliny v pohorí Galmus. V rámci tradičného podujatie pre deti, jaskyniarske leto sme uskutočnili tieto cesty: 11. 7., 26 detí, Jaskyňa mieru v Demänovskej doline; 18. 7., 20 detí, Liskovská jaskyňa; 25. 7., 27 detí, jaskyňa Okno v Demänovskej doline; 15. 8., 15. 8., 37 detí, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Podhlavište v Kameňanoch.

Pre deti z Brna sme 1. 8. zorganizovali výlet pre 17 detí do jaskyne Dúpnica v Suchej doline v Západných Tatrách, 2. 8. pre 16 detí do Stanišovskej jaskyne a dňa 3. 8. pre jedno dieťa do jaskyne Okno.

Dňa 7. 8. sme zabezpečili výlet pre 30 detí z tábora SMOPaJ.

V októbri sme na celoslovenskom skautskom Zraze v Žiline mali prednášku o speleológii.

Počas prác v Priepasti pod Ostrou vo Veľkej Fatre sa našej 17. ročnej čakateľke D. Babnicovej mama pokúšala 23 x dovolať v panike, že sa jej niečo stalo. Volala aj záchranné zložky, no tie našťastie zachovali chladnú hlavu. Bol z toho mierny problém, ktorý sa našťastie podarilo v priebehu niekoľkých dní vyriešiť.

Montanistika

V spolupráci s pracovníkom TANAP-u J. Šelengom sme nad Tromi studničkami pod tatranským Kriváňom zamerali 51 metrov dlhú štôlňu vytvorenú v kryštalických horninách. J. Vajs a M. Kováčik navštívili Tereziánsku štôlňu  pri Smolníku. J. Vajs navštívil v júni najväčšiu a najmodernejšiu baňu na železnú rudu v Kirune vo Švédsku. Naši členovia pracovali ako sprievodcovia v Medvedej štôlni v Žiarskej doline a v Dome podzemia v Liptovskom Jáne.

Zahraničie

V marci sme uskutočnili lyžiarsky, nejaskyniarsky výlet na Severný Ural a v októbri sme zorganizovali expedíciu na krasový masív Vajda na Sachaline. Jeden náš člen exkurzne navštívil krasové masívy a turistické jaskyne vo Vietname a jeden člen dokumentoval rozsadlinovú jaskyňu vrchu Tara v masíve Annapurny v Nepále. Silvestr Votoupal sa v roku 2017 zúčastnil troch výprav do jaskyne Radavac v Kosove počas ktorých sa pracovalo na jej mapovaní, sprístupňovaní a dokumentovaní, podarilo sa preraziť skratku do priestorov za vodou. Naša členka M. Orvošová sa v letných mesiacoch zúčastnila medzinárodnej výpravy na Krym. V jaskyniach Emine Bojir Chasar a Mramornaja spolupracovala pri ich vedeckom výskume.

Celkovo členovia SK Nicolaus uskutočnili 143 akcií počas ktorých objavili 267 a zamerali 133 metrov

Spracovali z podkladov SK Nicolaus Peter Holúbek a Peter Laučík