Ďalší zostup do priepasti Ohnište

publikované 1973

Oblastná skupina č.14 Zvolen v spolupráci s Múzeom slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši pripravila pre záujemcov z radov členov SSS zaujímavu exkurziu do ľadovej priepasti Ohnište. Účelom tejto akcie bola praktická prehliadka a zoznámenie sa s neobvyklom a ex¬ponovaným prostredím vertikálnych ľadových jaskynných sústav, ktoré nie su bežne prí-stupné pre jedmotlivca ani pre skupinu. Vý¬znamné bQlo aj metodické poslanie tejto akcie. Všetcia účastníci oboznámili sa s moderným technickým vybavením výstroja a jeho používa¬ním pri zostupe do priepasti. Pozvaní boli vedúci jednotlivých oblastných skupín a niektorí predpokladaní záujemci. Ak¬cie trvala celkom 2 dni a to v dňoch 30.9 – 1.10.1972 a zúčastnilo sa jej celkom 15 osôb. Boli to z MSK a SSJ RNDr.P.Mitter a Ing.Lupták, z oblastnej skupiny Č.3 Rožňava V.Kindernaj, J.Nagy, M.Hujdič a D.Hujdič, z oblast¬nej skupiny č. 12 Z. Hochmuth a P.Zanvit a z domácej usporiadajúcej skupiny č.l4 Zvolen P.Hipman, J.Slančík, H.Kynclova, I.Stefanovský J. Rolko a F.Veqger.

Na predom pripravenú plošinu u horného otvo¬ru ľadovej priepasti Ohnište bol namontovaný vrátok, ktorý bol, vyrobený skupinou č. 14. Tým¬to vrátkam sa spúšťalo priamo pod ľadový kužel do hĺbky -95 m. Odtiaľ následoval krátky traverz uzkou puklinou a ďalší zostup už po rebríku až do hĺbky -125 m. Ako prvý bol spustený RNDr.Mitter, aby uskutočnil prvé
kompletné meranie teplôt a vlhkosti vzduchu tejto priepasti. Potom už následovalo plynulé spúšťanie ostatných účastníkov. Doba spúšťa¬nia do hĺbky -95 m s dvomi až tromi bezpeč¬nostnými alebo vynútenými zastávkami trvala asi 3 minutý. Pod ľadový kužel bolo spuste¬ných 14 osôb, uplneho dna priepasti,dosiahlo 13 osôb. Traja účastníci akcie zostúpili aj do úzkej, skalnými blokmi zavalenej pukliny, medzi prvou a druhou priepasťqu. V týchto miestach zistili silnejšie prúdenie vzduchu. Jedine v tomto mieste je možno hľadať pokra¬čovanie sústavy.
Podobne ako zostup, aj výstup prebiehal po¬merne rýchlym tempom. Vytiahnutie jednej osoby vrátkom z hĺbky -95 m trvalo asi 6 minút. Celá akcia v ľadovej priepasti prebehla za 6 hodín pri ukážkovo dodržáných bezpečnostných zásadách a bez akýchkoľvek technických závad. Účastníci spali priamo na vrchole Ohnišťa a druhý den si ešte prezreli menšiu zaľadnenu Havraniu priepasť.
Pri zostupe do priepasti Ohnište bol použitý veľmi ľahký výstrojf ktorý v našej praktic¬kej speleológii zatiaľ toľko chýba. Uvediem preto niekoľko technických podrobností a údajovo
Vrátok klasickej konštrukcie je vyhotovený z kvalitného materiálu, čiastočne z duralu. Má dva hriadele : hlavný hriadeľ, na ktorom je lanový bubon a predlohový hriadeľ. Oba hria¬dele su spojené reťazovým prevodom 1:2,5 -La¬nový bubon z hliníkovej zliatiny má priemer 170 mm a v 4 vrstvách je na nom uložené 120 m lana, priemeru 4 mm a menovitej nosnos-ti 1130 kp. Na hriadel je možné z oboch strán nasadiť kľuky, dĺžka ramena je 260 mm. Pri navíjaní zaťaženej sedačky otáčajú 2 osoby
predlohovým hriadeľom. Pri navíjaní prázdnej sedačky otáča jedna osoba hlavným hriadeľom. Priamo na bubni je rohatka so západkou, kto¬rá zaisťuje bubon pri navíjaní proti spätné¬mu otočeniu Pre spúšťanie je na bubní spo¬ľahlivá pásová brzda.
Zoznam a váha použitého výstroja :
vrátok kompletný bez lana • • • •    11,65 kg
lano oceľové, 0 4 mm, 120 m dl. .    6,00
sedačka duralová . . . <,….    1,35
2 ks silón.lano,0 8 mm, 100 m dl.    10,00
1 ks silón.lano,0 10,5 mm 40 m dl.    2,90
1 dural.rebrík, dural.prieSky . .    3,15
4 duralové karabíny a 2 kladky. .    0,85
Spolu : 35,90 kg

Okrem uvedeného výstroja mal každý účastník uväzok a jednu karabínu. Z tejto tabuľky je vidieť, že celková váha výstroja 36 kg je minimálna, a pri tom umožňuje bezpečný, rýchly a pohodlný zostup veľkému počtu osôb. Z hľadiska perspektívy rozvoja našej praktickej speleologie je nezbytne nutné, aby časť členov SSS bola dobre vyškolená pre prekoná¬vanie vertikálnych úsekov v jaskyniach a bo¬la vybavená ľahkou a kvalitnou vybavenosťou. Jedine tak bude možné pokračovať v náročnom prieskume našich vertikálnych jaskýň, zučastňovať sa úspešne zahraničných expedícií a v neposlednej rade vytvoriť účinný a pružné záchranárske družstvo pre speleologiu.