Jaskyniarsky týždeň Jánska dolina ’80

Z príležitosti osláv 35. výročia oslobodenia, 50. výročia MSK, 10. výročia založenia SSJ a 10. výročia objavu Jaskyne v Záskočí sa uskutočnil ďalší jaskyniarsky týždeň. Každoročné stret¬nutie dobrovoľných jaskyniarov dostalo názov Jánska dolina* ’80. Už názov hovorí, že podujatie sa uskutočnilo v Jánskej doline na sev. strane Nízkych Tatier v termíne 23. — 27. júla 1980.

Úlohu organizátora v spolupráci s predsedníctvom SSS a MSK vzala na seba oblastná skupina Zvolen. Cieľom jaskyniar¬skeho týždňa bolo oboznámiť účastníkov s horskými jaskyňami krasu monoklináhiych chrbátov, s metódami ich prieskumu a so súčasnými poznatkami o ich genéze, morfológii, hydro¬lógii a ochrane. Program vhodne doplnili exkurzie do uvedeného typu krasu ‚orientované na podzemný a po
vrchový krasový fenomén masívov Kra’kovej hole a Ohnišťa. Podujatia sa zúčastnilo 116 jaskyniarov z 23 oblastných skupín, vrátane organizátorov, pracovníkov Správy slovenských jaskýň, jaskyniarov z CSS a hostí.
Otvorenie, ktoré sa konalo v mieste táboriska pri ústi Čier¬nej dolinky sa zúčastnili zástupca Ministerstva kultúry SSR p. g. Jodef Klinda, predseda a tajomník SSS A. Chova’n a Ing. Jodef Hlaváč, člen ÚV ČSS doc. V. Ložek a dástupca NAPANTu Ing. Topercer. Podujatie oficiálne otvoril predseda, s krátkymi príhovormi vystúpili menovaní hostia.
Úvodná prednáška prvého dňa bola zameraná na celkové oboznámenie sa* s krasovým územím Jánskej doliny. Pracovník vedeckovýskumného oddelenia MSK p. g. S. Pavlarčík hovoril o genéze a geologickej stavbe predmetného územia, morfoló¬gii a hydrológii vo vzťahu ku krasovému fenoménu. Zároveň vymenoval najvýznamnejšie krasové javy územia. Večerný pro¬gram pokračoval prednáškou, v ktorej P. Hipman oboznámil účastníkov s históriou prieskumných prác v súčasnosti dvoch najhlbších jaskýň v ČSSR: Starý hrad (—277 m] a Jaskyne v Záskočí (—284 m). Napokom jaskyniari uvideli film s názzvom Víkend na druhom svete. Film natočili podľa scenára E. Gindla Slovenská televízia* v spolupráci s jaskyniiarmi oblast¬ných skupín Zvolen a Liptovský Mikuláš, ktorý sugestívne za¬chytáva činnosť v podzemí dvoch jaskyniarskych generácií.
Druhý deň jaskyniarskeho týždňa bol venovaný návšteve jaskyne Starý hrad. Orgnizátori pripravili štyri rôzne trasy prechodu jaskyňou podľa* stup¬ňa obtiažnosti od ľahkej po ťažkú speleoalpinistickú, ktorá smerovala na dno jaskyne. Podzemné ex¬kurzie doplňovala exkurzia povrchová s absolvovaním pre¬hliadky krasových javov v južnej časti masívu Krakovej hole a Zadných. Vo večernom programe hovoril RNDr. J. Jakál, CSc. o teórii vzniku horských jaskýň monoklinálnych chrbátov. Ku prednáške sa rozvinula zaujímavá a poučná diskusia. Na záver bol premietnutý film Expedícia Gouffre Beger. Dokumentač¬ný snímok, nakrútený Ing. J. Slančíkom zachytáva činnosť na¬šich speleoalpi^nistov pri úspešnom pokuse zdolať vtedy tretiu najhlbšiu priepasť svetového rebríčka Gouffre Berger vo Fran¬cúzsku.
V tretí deň smerovali všetky exkurzie do ŠPR Ohnište. Účast¬níci povrchovej exkurzie navštívili oba vchody do Ľadovej prie¬pasti, Skalné okno, krasovú planinu masívu, Závrtovú priepasť a zostúpili do Havranej priepasti. Podzemné exkurzie sa orien¬tovali výhradne na zostup do Ľadovej priepasti na Ohništi. Účastníci zostúpili do priepasti pomocou lanovej techniky ale¬bo v sedačke za pomoci vrátku. Program dňa pokračoval re¬ferátmi io zahraničných cestách slovenských speológov za po¬sledné obdobie. Vedúci oblastnej skupiny Spišská Nová Ves Ing. J. Tulis referoval o ceste ich jaskyniarov do oblastí Ru¬munska. O dvoch cestách našich speleoalpinistov do hlbokých priepastí vo Francúzsku a Rakúsku hovoril ich vedúci Petr Hipman. Pracovník MSK RNDr. P. Mitter navštívil roku 1980 sádrovcový kras na Ukrajine v ZSSR. Účastníkom podujatia tl¬močil poznatky a dojmy najmä z návštevy Optimističeskej ja¬skyne. Praktická časť programu jaskyniarskeho týždňa vyvr¬cholila v sobotu 26. júla návštevou Jaskyne Záskočí, ktorá je v súčasnosti s 284 m najhlbšou jaskyňou v Československu. Aj v tomto prípade absolvovali účastníci jej prechod podľa stupňa obtiažnosti. Na dno jaskyne zostúpilo celkom 39 jasky¬niarov, z čoho 13 absolvovalo zostup celým hlayným ťahom jaskyne od horného vchodu. Účastníci zostupu obdržali pa¬mätné listy.
Na popoludnie pripravili organizátori súťaž jaskyniarskej zdatnosti, ktorej sa zúčastnilo 17 jaskyniarov. Súťaž obsahova¬la niektoré základné úkony, ktoré sa používajú pri prieskum¬ných prácach v jaskyni. Inscenovaná dráha na zelenej lúke preverila schopnosti pretekárov. Súťaž splnila svoj spoločenskošportový charakter a zaujala všetkých prítomných. Poradie víťazov: František Venger (OS Zvolen), Jozef Thuróczy (OS Košice-Jasov), Jaroslav Korvín (OS Piešťany). Víťazi obdržali vecné ceny.
Záverečná prednáška* bola venovaná ochrane krasu, najmä vo vzťahu k nesprístupneným jaskyniam. Ing. P. Cuker pouká¬zal aj na právne otázky súvisiace s ochranou krasu. A. Chovan hovoril o praktickej realizácii ochrany po linke MSK — SSS.
Posledné dopoludnie sa uskutočnila diskusia členov oblast¬ných skupín s členmi predsedníctva. Niektoré oblastné skupi¬ny referovali o svojej činnosti, Jozef Kucharovič z OS Trenčín predniesol prednášku o speleopotápa.ní. Ing. Hlaváč predniesol výsledky činnosti za I. polrok 1980. Náčelník jaskyniarskeho týždňa P. Hipman odovzdal účastníkom zostupu na‘ dno Jasky¬ne v Záskočí pamätné listy. Na záver predseda Spoločnosti Al¬fonz Chovan zhodnotil priebeh a význam podujatia a jasky¬niarsky týždeň oficiálne ukončil.
Jaskyniarsky týždeň sa konal v atraktívnom krasovom území Jánskej doliny. Bohatý program bol zostavený tak, aby posky¬tol, čo najviac informácií o uvedenom type krasu, súčasne sa navštívili najvýznamnejšie krasové javy. Pozorní poslucháči si tak mohli poznatky získané na prednáškach konfrontovať okamžite s terénom. Jaskyniarsky týždeň splnil i svoju nemenej dôležitú politickospoločenskú úlohu. Zato, že sa vydaril, treba poďakovať organizátorom, jaskyniarom z oblastnej skupiny Zvolen a pracovníkom MSK v Lipt. Mikuláši.
Poznámka* redakcie:
Pre doplnenie výškových údajov navštívených lokalít uvádza¬me významnú skutočnosť. Pred nedávnom prekonali jaskyniari OS Zvolen vyčerpaním sifónu v jaskyni Starý hrad ako prví v Československu hĺbku 300 m a dosiahli novú rekordnú hĺb¬ku —322 m. Prakticky to znamená, že najhlbšou jaskyňou Čes¬koslovenska už nie je Jaskyňa v Záskočí ale jaskyňa Starý hrad.